Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект 3D-GUT на тема „Виртуален стомашно-чревен тракт: мултифункционална, персонализирана платформа за изучаване и предсказване на оралната резорбция на лекарства“

   

Срок за подаване на документите: от 18.12.2023 г. до 31.12.2023 г.

 

Проект 3D-GUT на тема „Виртуален стомашно-чревен тракт: мултифункционална, персонализирана платформа за изучаване и предсказване на оралната резорбция на лекарства“ финансиран от ФНИ към МОН по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН-2021/, набира млад изследовател, който ще бъде назначен на позиция изследовател R1, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1
2. Функции в екипа за изпълнение Работен пакет 3: провеждане на експериментални изследвания на молекулните механизми на процесите свързани с абсорбция на лекарствени и биоактивни вещества в стомашно-чревния тракт, включително разработване на нова експериментална установка за изследване на чревната проницаемост
3. Необходимо образование Магистърска степен в професионалните направления
4.2 Химически науки или 7.3 Фармация
която е придобита не по-рано от 29/05/2017 г.

 

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

длъжност съгласно Комуникация на ЕЕ „Към европейската рамка за кариерното развитие на научните изследователи“ от 21 юли 2011 г. Изследовател R1
функции по проекта Млад изследовател, работещ по работен пакет 3 „Молекулни механизми“
Месечна сума с вноски 19,02% от работодателя 2300 лв.
Месечна сума без осигурителни вноски 1933 лв.
брой месеци по проекта 12 месеца с възможност за удължаване

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта)
  • Автобиография
  • Диплома за висше образование
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
  • Трудова книжка
  • В случай, че са налични:

- Диплома за научна степен;
- Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата;
- Справка за цитиранията на научните публикации;;
- Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът;
- Списък на участията в научни конференции и симпозиуми.

 

Документи се приемат от 18.12.2023 г. до 31.12.2023 г. на имейл адрес: mp@lcpe.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 03.01.2024 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 05.01.2024 г. за решението на комисията.
  4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

Мариана Параскова

Катедра по инженерна химия и фармацевтично инженерство

ул. „Марин Русев“ № 4, ет.2.

Тел: +359 2 962 5310; +359 2 8161 373

е-mail: mp@lcpe.uni-sofia.bg