Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект, проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

   

Срок за подаване на документите: от 05.10.2023 г. до 12.10.2023 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследователи , които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

  Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1 (без научна степен)
1. Функции в екипа за изпълнение 1. Събиране, анализ и оценка на географска и историческа информация. 2. Извършване на полеви обходни и изследователски дейности. 3. Извършване и обработка на геодезически измервания. 4. Създаване и обработка на материали от въздушно заснемане с дрон. 5. Създаване на единен цифров модел от геореферирани архивни картографски материали и аерофотоснимки. 6. Създаване на цифров модел на терена DTM и създаване на географска база данни.
2. Необходимо образование Магистърска степен в едно от професионално направления: геодезия, картография, фотограметрия, геология, ГИС
3. Трудов стаж Поне 5 години трудов стаж като специалист в областта на история, картография, фотограметрия, геология.

 

  Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1 (без научна степен)
1. Функции в екипа за изпълнение 1. Събиране, анализ и оценка на географска и историческа информация. 2. Извършване на полеви обходни и изследователски дейности. 3. Извършване и обработка на геодезически измервания. 4. Създаване и обработка на материали от въздушно заснемане с дрон. 5. Създаване на единен цифров модел от геореферирани архивни картографски материали и аерофотоснимки. 6. Създаване на цифров модел на терена DTM и създаване на географска база данни. 7.Изготвяне на методика и план за създаването на 3D карта на националния културен паметник.
2. Необходимо образование Магистърска степен в едно от професионално направления: геодезия, картография и фотограметрия, геология, ГИС
3. Трудов стаж Поне 5 години трудов стаж като специалист в областта на история, картография, фотограметрия, геология.

 

  Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1 (без научна степен)
1. Функции в екипа за изпълнение 1. Събиране, анализ и оценка на географска и историческа информация. 2. Извършване на полеви обходни и изследователски дейности. 3. Извършване и обработка на геодезически измервания. 4. Създаване и обработка на материали от въздушно заснемане с дрон. 5. Създаване на единен цифров модел от геореферирани архивни картографски материали и аерофотоснимки. 6. Създаване на цифров модел на терена DTM и създаване на географска база данни. 7.Изготвяне на методика и план за създаването на 3D карта на националния културен паметник.
2. Необходимо образование Магистърска степен в едно от професионално направления: геодезия, картография и фотограметрия, геология, ГИС
3. Трудов стаж Поне 5 години трудов стаж като специалист в областта на история, картография, фотограметрия, геология.

 

  Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2
1. Функции в екипа за изпълнение 1. Събиране, анализ и оценка на геоложка информация за създаването на специализирана карта на национален културен паметник. 2. Извършване на полеви обходни и изследователски дейности. 3. Извършване и обработка на събрани данни на терена. 4. Създаване и обработка на събрани данни от въздушно заснемане с дрон на избрана територия с цел – отразяване на геоморфологични и геоложки материали. 5. Създаване на единен цифров модел от геореферирани архивни картографски материали и аерофотоснимки. 6. Създаване на цифров модел на терена DTM и създаване на географска база данни. 7. Структуриране и визуализиране на картографска информация. 8. Систематизиране и оформяне на резултатите от пилотния проект до методика за работа по картографирането на национален културен паметник. 9.Професионален опит в дигитализацията и съставянето на гео-база данни за избран релеф на територията на България, съществуваща пътна мрежа в близост до обекта, сгради пригодни за усвояването му. Подготвяне на маршрути за евентуално развитие на национален културен паметник и усвояването му за целите на вътрешния и международния туризъм. 10. Придобита квалификация по тематикоморфоложка характеристика и географски информационен анализ на почвените образувания. Тракийския физикогеографски регион.
2. Необходимо образование Докторска степен по образователна и научна степен по професионално направление 4.4.“Науки за земята“ – методи и техника на геоложките изследвания“.
3. Необходима експертиза Публикувани поне 5 научни статии в областта на география, картография, фотограметрия. Представени поне 5 научни съобщения на международни конференции в областта на географията, картографията и фотограметрията.
4. Трудов стаж Поне 5 години трудов стаж като специалист в областта на геопространствените науки

 

  Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2
1. Функции в екипа за изпълнение Изследовател – ръководител Функции: ръководи и организира изпълнението на задачите и дейностите на всички участници в проекта.
2. Необходимо образование докторска степен в областта на наукознанието – организация и управление на интердисциплинарни научни изследвания и необходимата експертиза добита от практическо ръководство на научни изследвания в отрасъл „наука“
3. Необходима експертиза Публикувани поне 5 научни статии в областта на реализирани интердисциплинарни изследователски проекти, обхващащи гранични научни дисциплини.
4. Трудов стаж Поне 20 години трудов стаж като ръководител в отраслите: наука, култура, образование

 

  Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2
1. Функции в екипа за изпълнение Предварително проучване на всички топографски карти и други картографски материали свързани с проекта. Работа с картографските материали съхранявани в Геодезическия и картографски фондове (ГКФ) и други места съхраняващи топографски карти. Събиране, систематизиране и анализиране на събраната информация. Подпомагане в картографско и топографско отношение проекта на терен. Подпомагане екипа извършващ топографско заснемане на терен.
2. Необходимо образование Докторска степен в едно от професионалните направления: история и археология
3. Необходима експертиза Публикувани поне 5 научни статии в областта на картография, топография и история
4. Трудов стаж Поне 15 години трудов стаж като геодезист, топограф и/или картограф

 

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление.
 • Автобиография (CV европейски формат).
 • Диплома за висше образование.
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо).
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 05.10.2023 г. до 12.10.2023 г. всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Северно крило, етаж 1, кабинет 220.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 13.10.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 16.10.2023 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.sofia.bg

Телефони: 0888666239