Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Преподаватели - Катедра Икономика и управление по отрасли / Проф. д-р Теодора Георгиева

   

 

теодора георгиева

Проф. д-р Теодора Георгиева

 

Длъжности в Стопански факултет:

 • Директор на магистърската програма Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“

 

Основни области на интерес: Иновации, Иновационна политика, Иновационни системи, Технологичен трансфер, Интелектуална собственост, Оценка на иновационен мениджмънт, Стратегическо управление

 

Води лекции за магистри по:

 • Предприемачество и иновации в агробизнеса
 • Стратегическо управление и конкурентоспособност на агробизнеса
 • Управление на иновациите в организацията (на английски език)
 • Организационна теория (на английски език)

 

Други роли:

 • Главен експерт, АРК Консултинг ЕООД
 • Главен експерт, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
 • Външен оценител към фонд Научни изследвания, 2019 г. до сега
 • Ръководител и участник в експертни групи към Националната агенция за оценяване и акредитация, 2016 г. до сега
 • Външен оценител на Системи за управление на качеството
 • Участия в научни журита за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности

 

Членство в организации:

 • Консултативен борд към Държавната агенция за научни изследвания и иновации, 2021.
 • Комитет по наблюдение на изпълнението на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ към МОН, 2014-2020.
 • Национален съвет по иновации към МИЕ, 2013.
 • Комисия за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво към МРРБ, 2010.

 

Консултант по разработването и изпълнението на публични политики:

 • Министерство на иновациите и растежа, по разработването на Закона за насърчаване на научни изследвания и иновации, 2022.
 • Министерство на образованието и науката, Дирекция „Наука“, относно анализ на изпълнението на Оперативния план за първи етап 2018-2022 г на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и предложение за актуализацията му с оглед на новите европейски политики и на постигнатото въздействие при решаването на обществени предизвикателства, 2022.
 • Министерство на иновациите и растежа, по разработването на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027, 2022.
 • Украйна, район Хмелницк, по разработването на Регионална стратегия за интелигентна специализация, 2020, 2021.
 • Държавна агенция за научни изследвания и иновации, по разработването на Програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, 2020.
 • Америка за България, по разработването на програма „Наука с бъдеще“ за финансиране на иновационни проекти, 2021.
 • Министерство на образованието и науката, по Оценка на публичните разходи за наука, технологии и иновации, част от екипа на Световна банка, 2019-2021.
 • Държавна агенция за научни изследвания и иновации, по разработването на процедура за финансиране на създаването на Регионални иновационни центрове, 2019.
 • Министерство на икономиката, по разработването на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027, 2019-2021.
 • Северна Македония, Фондация YES, по организирането на конкурс „Иновативно предприятие на годината“, 2018-2019.
 • Министерство на икономиката, по разработването на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020, част от екипа на Световна банка, 2013
 • JASPERS Lot 5 – Knowledge Economy-R&D/Innovation, Преглед на първичната документация за изграждане на София Тех Парк, 2011-2012.
 • Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, по подготовката на проект на Закон за иновациите и изготвяне на преглед на практиките по регулиране на финансово стимулиране на иновационните дейности в други държави, механизмите на формиране и провеждане на иновационна политика, анализ на нуждите на българските предприятия и анализ и финансова обосновка за въздействието на предлагания нормативен акт върху останалите закони и бюджета, 2011.
 • Министерство на икономиката и енергетиката, по разработването на Годишен доклад за състоянието и развитието на националната политика в областта на иновациите в изпълнение на Иновационната стратегия на България, 2006 и 2007.

 

Участия във форуми и конференции:

 • Researchers’ Excellence Network (RENET), Virtual lecture-discussion, How innovations are important for regional development?, Šiauliai Academy of Vilnius University, 13 April, 2021.
 • Chapter 20: principles, instruments and sectorial policies, 18-19 April, Skopje, North Macedonia 2019.
 • 2018 SME Assembly in Austria, Graz, 18 - 20 November 2018, based on personal invitation.
 • Академия за иновации: Идеите 2018, Ментор.
 • 2017 SME Assembly in Estonia, Tallinn, 22 - 24 November 2017, based on personal invitation.
 • International IMP³rove Roundtable 2015 on "Fostering Cohesion with Innovation", Dusseldorf Germany, November 25, 2015.
 • Интервюта в телевизия Bloomberg TV Bulgaria, TV+ ДЕНЯТ с Веселин Дремджиев, БНР Радио София, вестник Капитал, списание Икономика.

 

Автобиография

Списък на публикациите

Списък на проектите

 

email: tmgeorgieva@feb.uni-sofia.bg

LinkedIn: Теодора Георгиева

ResearchGate: Теодора Георгиева

 

Приемно време: