Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Димитриос Ангелос Галанос, Факултет по класически и нови филологии

Зала 247, Ректорат на СУ

Публична защита на Димитриос Ангелос Галанос, докторант на самостоятелна подготовка за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по чужд език – английски език) с дисертационен труд на тема: „The Pedagogical and Didactic Use of ICT in Greek Primary Education“ (Педагогическа и дидактическа употреба на ИКТ в Началното училище в Гърция).

 

Научен ръководител: проф. дпн Тодор Крумов Шопов

Председател на научното жури: проф. дфн Димитър Веселинов Димитров

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: