Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Николета Мирославова Кирчева, Факултет по химия и фармация

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно, през Zoom. Линкът за защитата е: https://zoom.us/j/97232375511?pwd=TVFRVThFU0Nma09Fb0FCY0pIWmpGUT09

 

Публична защита на дисертационния труд на Николета Мирославова Кирчева на тема: Теоретично изследване на механизма на терапевтично действие на абиогенния метален катион галий (III)по професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия). Редовен докторант.

Научен ръководител: проф. дхн Тодор Минков Дудев

Председател на научното жури: доц. д-р Ивайла Недялкова Панчева-Кадрева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107