Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за академична длъжност, в-к "Сега", бр. 273/21.11.2019 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за асистент по:

 

за нуждите на Философски факултет, катедра „Социология“:

 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Социология на организациите и труда) – един;

 

за нуждите на Факултет по химия и фармация, катедри „Фармацевтична и приложна органична химия“ и „Инженерна химия и фармацевтично инженерство“:

 • 7.3. Фармация (Технология на лекарствените форми) – двама, по един за посочените катедри;

 

за нуждите на Факултет по математика и информатика, катедра „Обучение по математика и информатика“:

 • 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика) – един;

 

за нуждите на Департамент за информация и усъвършенстване на учители, катедра „Хуманитарно образование“:

 • 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по информатика и информационни технологии) – един;

за нуждите на Департамент за информация и усъвършенстване на учители, катедра „Хуманитарно образование“:

 • 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика) – един;

за нуждите на Департамент за информация и усъвършенстване на учители, катедра „Хуманитарно образование“:

 • 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика) – един;

 

за нуждите на Биологически факултет, катедра „Ботаника“:

 • 4.3. Биологически науки (Ботаника – систематика на висши растения) – един;

за нуждите на Биологически факултет, катедра „Цитология, хистология и ембриология“:

 • 4.3. Биологически науки (Хистология и ембриология) – един,

 

със срок 2 месеца.

 

Конкурсът ще се проведе по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилият конкурса кандидат ще бъде сключено срочно споразумение. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски ”.

 

Необходими документи:

 • заявление /по образец/;
 • автобиография;
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал за сверяване и по едно копие от тях;
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал за сверяване и едно копие;
 • удостоверение за трудов стаж по специалността;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати.


Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

тел. 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.