Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Йоанна Димитриос Николи, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=413461

Защита на докторска дисертация на Йоанна Димитриос Николи, редовен докторант, на тема „Педагогически стратегии за ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1. 2. Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: проф. дпн Мира Димитрова Цветкова-Арсова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: