Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Светослав Божидаров Ангелов, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 601 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”.

Защита на докторска дисертация на Светослав Божидаров Ангелов, редовен докторант, на тема: „Компютърните игри и технологии за развитие на креативните умения при децата в предучилищна възраст“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2 Педагогика (Медийна педагогика).

 

Председател на научното жури: проф. д-р Любослава Димитрова Пенева – СУ “Св. Климент Охридски”

 

 

Рецензии:

 

 

Становища: