Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Страхил Петров Делийски, Философски факултет

Защитата ще се проведе присъствено и дистанционно в зала 300, 4 блок и чрез конферентна връзка по скайп на адрес

https://join.skype.com/o3BY2afMqnLS

Публична защита на Страхил Петров Делийски, задочен докторант, по професионално направление 3.3 Политически науки - Политология (Сравнителна политология) на дисертация на тема "Символният смисъл в политическата комуникация. Концептуалните метафори във всекидневния дискурс във Фейсбук и Дерманци."

Автореферат

Председател на научното жури: проф. дпн Николай Йорданов Найденов

Рецензии:

Становища: