Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Елена Веселинова Панайотова, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 512 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски” - присъствено, съгласно Заповед № РД – 19-179 /21.05.2020 г. на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски".

Защита на докторска дисертация на Елена Веселинова Панайотова, задочен докторант, на тема „Модел за развитие на визуалното изразяване в обучението по изобразително изкуство в 7 и 8 клас“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...(Методика на обучението по изобразително изкуство).

Председател на научното жури: проф. дн Лаура Иванова Димитрова-Алтъкова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: