Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 27 април 2020 г. ни напусна проф. дхн Елена Костадинова Киркова, дългогодишен преподавател и първата жена – професор по химия в историята на Химическия факултет (сега Факултет по химия и фармация) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Поклонението ще се състои на 5 май 2020 г. от 12.00 ч. в ритуалната зала на Централните софийски гробища при условията на въведеното извънредно положение.

Проф. дхн Елена Костадинова Киркова е родена на 24.07.1923 г. в Свиленград. През 1948 г. се дипломира с отличен успех в Софийския университет по специалността „Химия“. Преподавателската си работа започва като учител в родния й град. От 1951 г. до оттеглянето си от активна работа през 1989 г. тя работи в Софийския университет като асистент, доцент (1971 г.) и професор (1984 г.) в Катедра "Неорганична химия" на тогавашния Физико-математически, след това – Химически факултет (сега Факултет по химия и фармация). От 1968 г. е кандидат, а от 1983 г. - доктор на химическите науки. Специализира в Московския държавен университет „Ломоносов“ за използване на радиоактивни индикатори при изследване на процесите на съкристализация и в Лабораторията по кристален растеж на Университета „Saint Gerome” в Марсилия, Франция.

Проф. Киркова считаше, че „преподавателската работа е много благодатна“. Тя се отнасяше към нея не само с изключителна отговорност, но и с истинска любов.

Тя чете лекции за редица специалности в Софийския университет, както и в Шуменския университет. От 1979 г. продължава и доразвива въведените от акад. проф. Георги Близнаков нови подходи в университетското образование по обща и неорганична химия за студенти-химици, заедно с проф. дхн Добри Лазаров. През 1982 г. проф. Киркова за първи път в страната поставя и чете до 1990 г. курс по химия на веществата с висока чистота. И след пенсионирането си тя продължава преподавателската си работа, като в периода 1995-2003 г. чете курс „Съвременно състояние и перспективи за развитие на неорганичната химия” в сегашния Департамент за информация и усъвършенстване на учители на Софийския университет.

Учебниците на проф. Киркова „Обща химия“ и „Химия на елементите и техните съединения“ претърпяха редица лично преработени и допълнени издания за периода 1980 - 2013 г. и сега са едни от основните университетски учебници по обща и неорганична химия в България. През 1994 г. излезе от печат уникалния за страната ни учебник с монографичен характер, посветен на методите за получаване на вещества с висока чистота. Проф. Киркова бе убеден привърженик на използването на химични демонстрации в лекционните курсове и в съавторство създаде няколко учебни пособия по техника на химичните демонстрации.

Проф. Киркова е автор на повече от 100 научни и научно-методични публикации, голяма част от които са публикувани в международни списания и многократно цитирани в научната литература.

Проф. Киркова бе не само наследник, но и продължител на традициите на Катедра „Неорганична химия“ и на Химическия факултет в областта на кристализационните процеси. Тя разви и обогати тези традиции, насочи ги и към решаване на практически важни проблеми, създаде школа от последователи, дала значим и дълготраен отпечатък не само върху развитието на Катедрата, но и върху развитието на финия неорганичен синтез в нашата страна.

Проф. Киркова започва научните си занимания в област, инициирана от бъдещия академик Георги Близнаков. Съвместните им публикации, както и следващи статии на Киркова и сътр. привеждат експериментални доказателства за въведената от Близнаков теоретичната представа за влиянието на адсорбцията на примеси върху кристалния растеж. Конструираната за целта прецизна апаратура е възпроизведена в редица чужди лаборатории. В по-нататъшната си изследователска работа, с участието на редица свои ученици и сътрудници, проф. Киркова развива методите за получаване на монокристали от нискотемпературни разтвори, провежда множество изследвания върху разтварянето, кристализацията и съкристализацията на малко разтворими съединения, развива методите на масовата кристализация, създава технологии за получаване на вещества с висока чистота.

Проф. Киркова съчетаваше задълбочеността, прецизността и „любопитството“ на учен с изключителна енергичност. Това съчетание е може би един от факторите, заедно с реалните нужди на икономиката, определил нейното желание и действително огромните ѝ усилия за практическо приложение на опита и научните резултати, натрупани от нея и сътрудниците ѝ. През 1980 г. проф. Киркова основава (по инициатива на акад. Близнаков) и ръководи до пенсионирането си Проблемна научноизследователска лаборатория (ПНИЛ) по особено чисти вещества към Химическия факултет на Софийския университет със задача да развива учебна дейност, фундаментални, научно-приложни и технологични изследвания в областта на веществата с висока чистота и да осъществява пилотното им производство. Проф. Киркова „зарази“ със своята енергия сътрудниците и от други катедри, лаборатории и институти, всички вложили много време и усилия за създаването и развитието на Лабораторията, която впоследствие бе преобразувана в Институт. В Лабораторията/Института са разработени десетки дипломни работи и няколко докторски дисертации, около 200 лабораторни процедури за получаване на химични реактиви, особено чисти вещества и монокристали, около 30 технологии за производството им, внедрени в самия Институт или в други производствени организации.

Приносът на проф. Киркова за развитие на химичната наука и образование получи високо признание. Тя е наградена с орден „Кирил и Методий” (1981), носител е на значката „Отличник на БАН” (1982) и на редица Университетски отличия, включително Почетен знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски” със синя лента (2003). Община Свиленград удостоява проф. Киркова с най-високото отличие - „Почетен гражданин на Свиленград“ (2013).

В съзнанието на нейните ученици, сътрудници и колеги проф. Елена Киркова ще остане с неизтощимата си, рядко срещана енергия и всеотдайност, с впечатляващата си любов към преподавателската и научната работа, които останаха неподвластни на времето и биологията (тя работеше върху проблеми на преподаването на неорганичната химия до последните месеци от живота си), с изключителните си усилия за свързване и прилагане на научните резултати в практиката.

В историята на Факултета по химия и фармация и за поколения напред проф. Киркова ще остане с 55-годишната си преподавателска работа, със станалите вече класически за страната ни учебници „Обща химия” и „Химия на елементите и техните съединения” и с международно признатите постижения в областта на кристализационните процеси.

Академичната общност загуби един от доайените си, учен, преподавател, дълбоко емоционална личност, с гражданска позиция и поетични наклонности, с неизчерпаема творческа енергия.

Поклон пред светлата ѝ памет!

От Академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски“