Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Анатоли Василев Дешев, Факултет по класически и нови филологии

Зала 247, Ректорат на СУ

 

Публична защита на Анатоли Василев Дешев, докторант на самостоятелна подготовка за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по чужд език – английски език) с дисертационен труд на тема: „Лингводидактичен модел за многоезично обучение (на основата на ливанската образователна и езикова политика)“.

 

Научен ръководител: доц. д-р Милена Петрова Йорданова

Председател на научното жури: проф. дфн Димитър Веселинов Димитров

 

Рецензии:

Становища: