Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Томас Георгиос Гакопулос, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Томас Георгиос Гакопулос, редовен докторант с обучение на английски език на тема „Мениджмънт на предучилищното образование - икономически и образователни ефекти в Република Гърция“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика)

Председател на научното жури: проф. д-р Весела Методиева Гюрова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: