Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Валентин Константинов Калинов, Философски факултет

Зала № 2, Ректорат

Защита на дисертация на тема: „Места на истината в полето на психоанализата” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (История на философията. Съвременна философия). Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Хараламби Георгиев Паницидис

 

 

Рецензии:

 

 

Становища: