Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че почина акад. Панайот Бончев.

Поклонението ще бъде на 15 април 2015 г. от 13.30 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Панайот Бончев е роден на 31.12.1933 г. в Бургас. Завършва висшето си образование по химия в Софийския университет, където работи от 1956 г. до 2002 г.

През периода 1995-2003 г. Панайот Бончев е член-кореспондент, а от 2003 г. и академик на БАН. От 2002 г. е професор в Института по обща и неорганична химия на БАН. В продължение на повече от 10 години преподава в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Панайот Бончев е дългогодишен лектор на основния курс по „Аналитична химия“ за студентите от Химическия факултет на Софийския университет, където е въвел четири нови курса в областта на неорганичната и координационната химия, въвел е два лекционни курса в Шуменския университет и три в Югозападния университет. Автор е на учебника „Увод в аналитичната химия“ (преведен и на руски език), редактор и преводач на американския учебник „Инструментален анализ“ с автори Christian & O’Reilly.

Основните изследвания на П. Бончев са в областта на каталитичния анализ, аналитичната, координационната и биокоординационната химия. Автор е на над 200 научни публикации, 3 монографии и притежава 11 авторски свидетелства/патенти. Участвал е в работата на повече от 100 международни и национални научни форуми; бил е лектор в 21 чуждестранни университета, където е изнесъл над 30 научни доклада, лекции и лекционни курсове.

Доказателство за значимостта на резултатите на акад. П. Бончев и създадените от него школи са над 1500 цитирания върху трудовете му, забелязани в множество научни публикации, монографии, обзори. Постиженията му са включени в световно известни учебници по аналитична химия във Франция (Charlot), САЩ (Laitinen & Harris, Sandell & Onishi, Christian & O’Reilly), СССР (Золотов, Бусев, Василев, Крейнголд & Божеволнов), Великобритания (Wilson & Wilson), Германия („Analyticum“).

Акад. Панайот Бончев развива направлението Каталитичен анализ, където трябва да се отбележат постиженията относно каталитичните методи в аналитичната химия и хомогенния катализ. По-късно той утвърждава и направлението Координационна и Биокоординационна химия. Известни са трудовете му, свързани с получаването и стабилизирането на елементи в междинна степен на окисление, както и опитът му в структурния анализ на комплексни съединения.

Под негово ръководство са защитени 13 докторски дисертационни труда. Двама от неговите сътрудници са защитили дисертации за научната степен „доктор на науките“. В двете научни области, които и днес са актуални за страната ни, е бил ръководител на редица чуждестранни специализанти от бившия СССР, Полша, Гърция, Англия, ГДР.

Бил е член на Съвета на международните конференции по координационна химия (ICCC) - най-големият световен форум в тази област, на редколегиите на "Talanta", “Chimica Chronica” и „Bulgarian Chemical Communications”. Зам.-редактор е на тритомната енциклопедия, издавана от БАН. Рецензент е в престижните издания „Inorganica Chimica Acta”, “Polyhedron”, “Microchimica Acta”, “Journal of Coordination Chemistry”, “Archives of Medical Research”. Бил е един от директорите на Американо-Европейския Алианс "Университети за демокрация", включващ над 110 университета от САЩ и Европа.

Административната дейност на П. Бончев обхваща постовете на ръководител на Катедра „Аналитична химия”, зам.-декан на Химическия факултет на СУ, зам.-ректор на СУ, ръководител на Научноизследователския сектор към СУ. Бил е член на Академичния съвет на СУ, Факултетния съвет на ХФ, Специализирания научен съвет по неорганична и аналитична химия към ВАК и на Специализирания научен съвет по фармация, Националната комисия за UNESCO, Националния комитет за UIPAC, Комисията за наградите на БАН по химия. Бил е председател на СНС по неорганична и аналитична химия към ВАК, на Научната комисия по химически науки към ВАК, на Комисията за наградите на БАН по химия.

Името на акад. Панайот Бончев фигурира в над 15 известни биографични справочници, издавани в САЩ, Великобритания, Германия и др. През 1981 г. е избран за Оствалдов професор в Лайпцигския Университет. Отличен е с почетен медал за значителни оригинални постижения (Х Международна конференция по координационна химия, Смоленице) и със съвместната награда на БАН-СУ по химия "Проф. Асен Златаров" (1985). Носител е на орден "Св. Св. Кирил и Методий" I ст ., на медал "Св. Климент Охридски" I ст., на почетния знак "Св. Климент Охридски - синя лента" на СУ и други.

Академичната общност ще запомни акад. Бончев като обичан преподавател и учен, който винаги е имал активна и принципна позиция. Той бе високо ерудиран и задълбочен изследовател, изключително почтен човек и голям авторитет, в чиито съвети се вслушваха всички.

Поклон пред паметта му!

От Академичната общност на СУ "Св. Климент Охридски"