Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С изпит по френски език продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2014/2015 г.

   
С изпит по френски език продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната  2014/2015 г.

Днес в 9.00 часа започна изпитът по френски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В зала 23 на Ректората Евелина от град Пазарджик изтегли вариант № 3. Кандидат-студентите, които се явяват на изпит днес, са 83-ма.

Заместник-ректорът на Софийския университет доц. Милена Стефанова пожела на кандидат-студентите успех и наесен да се поздравят като колеги в най-добрия университет в България.

fr_3

Конкурсният изпит по френски език цели проверка на езиковите знания и умения на кандидатите. Изпитът е писмен и се провежда в рамките на изучавания в средното общообразователно училище граматически материал. Кандидатът трябва да има разширени лексикални познания, което предполага допълнителни занимания и четене на оригинална литература. Изпитът се състои от диктовка, превод и комплексен езиков тест.

Диктовката (с обем 15-20 стандартни машинописни реда) има за цел да провери доколко кандидатът правилно възприема френската устна реч и владее френския правопис. Общото времетраене на диктовката е 30 минути.

Преводът от френски на български език е с обем от 15-20 стандартни машинописни реда и се извършва без ползване на речник. С него се цели да се провери владеенето на лексикалния и граматическия материал и умението на кандидата да предаде на правилен български език оригинален френски текст. Подбира се публицистичен или художествен текст от съвременен автор. Времетраенето на елемента превод е 45 минути.

Комплексният езиков тест цели да провери доколко кандидатът правилно възприема френската писмена реч, да се проверят граматическите му знания и умения, както и уменията за свободно писмено изразяване на френски език. Общото времетраене на теста е около 2 часа.

fr_2

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Психология; Социология; Културология; Политология; Библиотечно-информационни науки; История; Археология; Етнология; История и география; Архивистика и документалистика; Минало и съвремие на Югоизточна Европа; История и философия, Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Славянска филология; Балканистика; Френска филология; Португалска филология; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Педагогика на масовата и художествената комуникация.

fr_4