Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Обучителна школа „Фундаментални и приложни, утвърдени и нови методи на изследване с биомедицинско приложение”

   
Обучителна школа „Фундаментални и приложни, утвърдени и нови методи на изследване с биомедицинско приложение”

От 25 до 29 ноември 2013 година в гр. Правец се проведе Обучителна школа за целевата група на проект BG051PO001-3.3.06-0040, „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади учени в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика“.

Темата бе „Фундаментални и приложни, утвърдени и нови методи на изследване с биомедицинско приложение”.

Обучителната школа беше организирана за пет дни в обучителни сесии, с участие на лектори от различни научни направления в областта на фундаменталните и приложните биомедицински изследвания от Медицински факултет, Факултет по химия и фармация, Физически факултет, Биологически факултет и Съвместния Геномен център на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Институт по биофизика и биомедицинско инжеренство - БАН, Институт по молекулярна биология - БАН, Национален координационен съвет по нанотехнологии - БАН и Фармацевтичен факултет на Медицински университет – София.

Школата бе открита от ръководителя на проекта доц. д-р Геновева Златева, която представи основните и специфични цели на проекта, както и дейностите, чрез които ще се осъществяват тези цели.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, и схема за безвъзмездна помощ “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Медицински факултет и цели да подпомогне професионалното развитие и повиши адаптивността на младите учени, докторантите и постдокторантите в сферата на научните биомедицински изследвания; да развие уменията за работа в изследователски екипи в гранични научни области. В процеса на изпълнение на проекта ще се сформират интердисциплинарни изследователски групи за работа в сферата на фундаменталните и приложни научни изследвания, ориентирани към медицинската практика. Младите изследователи ще се запознаят с механизмите на цялостна реализация на научни идеи.

1

В школата взеха участие 35 от членовете на целевата група – докторанти, постдокторанти и млади учени от Медицински факултет, Факултет химия и фармация, Физически факултет и Итститут по биофизика и биомедицинско инжеренство на БАН.

С представените лекции и презентации участниците в школата бяха запознати с новите научноизследователски тенденции и авангардни технологии в областта на биомедицинските изследвания.