Начало / Новини / Новини и събития / Факултетът по педагогика отбеляза патронния си празник

   
Факултетът по педагогика отбеляза патронния си празник

На 11 май, Деня на светите братя Кирил и Методий, Факултетът по педагогика на Софийския университет отбелязва своя патронен празник. По традиция представители на факултета поднесоха цветя пред паметника на двамата братя.

Празникът на Факултета по педагогика започна в Заседателна зала 1 с водосвет, извършен от протойерей д-р Сава (Щони) Кокудев от столичния старинен храм „Св. София“ и преподавател в Богословския факултет.

1

Деканът на факултета проф. д-р Лиляна Стракова поздрави присъстващите и отбеляза, че 11 май е денят, който дава много сили и вдъхновение на плеядата български учители, преподаватели, студенти. Тя благодари за работата на своите колеги, както и за подкрепата от ректорското ръководство. Тя обърна внимание на отличната работата на студентите и припомни делото на двамата братя и на техните ученици. „Делото на двамата братя доказа, че духовността в крайна сметка е по-силна от материалното. Защото духовните ценности наистина прелетяха през времето“, каза проф. Стракова.

3

Преподавателите, служителите и студентите на факултета бяха поздравени от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков. Той отбеляза, че за него е чест да присъства на празника, защото Факултетът по педагогика е този, който символизира целия университет.

2

Всички други наши занимания постепенно са се добавяли към първоначалната идея на създателите да се занимават с педагогически науки и да възпитават бъдещите учители на младото поколение. Вашият факултет е важен, защото без учителите няма да има добри ученици, а без тях няма да има добри студенти. Ние няма да имаме образовано общество, ако нещата не започват с вас“, каза ректорът и допълни, че не само възпитанието на бъдещите поколения, не само отвеждането на учителите в последващата им бъдеща квалификация, но и самата педагогическа наука се развива от екипа на Факултета по педагогика, а без нея нито в училищното образование, нито в университета бихме могли да вървим напред. Проф. Герджиков допълни, че затова за него винаги е чест да споделя празника с колегите си от факултета. Той им пожела да са здрави, да са много успешни и наистина да отгледат следващото поколение млади изследователи и преподаватели.

4

Проф. Емилия Василева, декан на факултета в периода 1999-2007 г. и инициатор на традицията 11 май да бъде патронен празник на факултета, също поздрави колегите си и им пожела да бъдат живи и здрави, да съхранят в сърцето си благословението и просветителския устрем на светите братя Кирил и Методий. „Вярвам, че нашата педагогическа общност ще продължи с присъщата й мисионерска страст да формира бъдещото педагогическо поколение, бъдещето на България. Също така вярвам, че вие всички ще продължавате да постигате своите научни проникновения с много любов, с много страст, и ще запазите достолепието на факултетската ни общност“, каза още проф. Василева и допълни, че неизменно в този ден си спомняме за учителите си, които не само открехваха дверите на познанието, но и ни доближаваха до стойностния смисъл на това познание. „Спомняме си, разбира се, и за всички онези, които са оставили значима следа в Алма матер и които няма да бъдат забравени, защото ще ни напомнят за дните на съзиданието, но и ще ни посочват и пътя за бъдещото развитие на факултета – с любов и надежда“, каза още проф. Василева и пожела на всички на добър час.

7

В рамките на тържественото отбелязване на патронния празник на факултета официално бяха връчени почетни отличия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на проф. дпн Нели Иванова и проф. д-р Бончо Господинов.

Проф. дпн Нели Иванова бе отличена с Почетен знак на Софийския университет "Св. Климент Охридски", първа степен. Тя получи отличието от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков.

5

Проф. Иванова изрази своята благодарност и заяви, че високо цени почетното отличие. Тя се върна в спомените си през 1982 г., когато прекрачила прага на Софийския университет като специализант, до 2000-та година, когато е поканена като редовен преподавател във факултета. „Благодаря ви, че ми помогнахте по този начин да се докосна до високия професионализъм на факултетската общност, до академичния дух в него“, каза проф. Иванова и сподели, че не е било лесно, високите критерии са били изпълнени с предизвикателство, но пък това е било стимул за израстването и за развитието й като преподавател и изследовател. Тя благодари и на докторантите, с които е имала възможността да работи, и честити празника на всички.

40-годишната кариера проф. Н. Иванова е свързана с обучението по български език и литература в начален етап. В професионалната гилдия е добре позната като експерт, преподавател, обучител, изследовател, оценител на научноизследователски проекти и програми. Тя е автор и съавтор на над 28 книги, множество статии, учебници и учебни пособия. Не е случайно, че на нея е поверено научното ръководство на авторски колективи и авторството при създаване на 15 учебни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

Проф. Иванова е и активен участник в над 10 научноизследователски проекта. Ръководител е на множество научнопрактически национални и международни конференции. Специално внимание, особено през последните години, заслужава работата й с младите учени и докторантите. Проф. Нели Иванова е рецензент на помагала, учебници, монографии, студии, статии, проекти, изследователски програми. Автор е на множество публикации, част от които са: Формирането на компетентности в обучението по български език и литература в І-ІV клас, ISBN: 978-619-7315-29-5, РААБЕ, София, 2018 г.; Учебният процес по български език и литература в слети класове в 1.-4. клас , ISBN:978-954-07-3664-8, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, София, Рецензирано, 2014; Литературата за деца и формирането на читателска култура в начална училищна възраст, ISBN: 978-954-07-3293-0, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано, 2012; Съвременното обучение по български език и литература в началния етап на образование. Литература. Част втора., ISBN:ISBN 978-954-552-056-3, ИК „Образование”, София, Рецензирано, 2008; Учителят – интерпретатор на художествен текст 1.-4. клас, ISBN:ISBN 954-325-005-7, Планета 3, София, Рецензирано, 2004 и много други.

6

По време на тържеството проф. Герджиков връчи на проф. д-р Бончо Господинов Почетен знак на Софийския университет "Св. Климент Охридски" със синя лента.

Проф. Господинов не скри вълнението си и радостта си, че отново всички са заедно и заяви, че с мнозина от присъстващите е учил заедно, една не малка част е учил и че с всички тях е работил. „Благодаря ви, че ви има, благодаря ви за всичко онова, което ми дадохте през всичките години, в които работихме заедно. Смея да кажа, че научих много от всеки един от вас“, каза проф. Господинов. Той заяви, че заедно са постигнали толкова много през годините и изрази увереността си, че и занапред ще бъде постигнато още повече.

Проф. Бончо Господинов подчерта, че Софийският университет е неговият университет. Той заяви, че в него са го учили хора, на които е изключително благодарен. В него работи повече от четвърт век. „Тук съм се чувствал най-добре. Защото винаги съм могъл да кажа това, което мисля, винаги съм бил сигурен, че ще срещна разбиране, пожелавам го на всеки един от вас!“, каза проф. Господинов и пожела на колегите си да бъдат такива, каквито са били досега. Накрая той заяви, че за него педагог освен всичко останало означава и добър човек.

Проф. д-р Бончо Господинов има съществен принос в развитието на проблематиката от областите на научните изследвания в образованието и социалната работа, педагогическия статус и качеството на образованието, базовата подготовка и продължаващата квалификация на учителите - като публикации, обучение на студенти в бакалавърска, магистърска и докторска степен, курсове за следдипломна квалификация и др. Той има важен принос и за успешното развитие на обучението по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика), за утвърждаването на бакалавърски и магистърски програми в посоченото и в другите, развивани от факултета, професионални направления - чрез участие в разработването и реализирането на учебни планове и учебни програми, публикации и др.

Проф. д-р Бончо Господинов има водеща роля в преподаването на дисциплини, свързани с методологията и методите на изследвания в образованието и социалната работа, със социално-педагогическата диагностика и оценяването на студенти от бакалавърска и магистърска степен.

Той е автор на множество публикации: Ефективност на обучението. Същност и отделни аспекти на осъществяване. “СЕМА 2001”, Пловдив, 1998.; За професионалния профил на социалния работник. – Стратегии на образователната и научната политика. 2003, кн.1, (съавтор); Педагогическа квалификация на учителите и качество на образованието. В: 120 години университетска педагогика. Между традицията и новите реалности. С,. 2008; Европейско образование. Документи, добри практики, библиографии. Габрово, 2011, (съавтор); Педагогическо взаимодействие и качество на образованието. В: „Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа”. С., 2014; Научното педагогическо изследване. Методологически, технологични и методически аспекти. С., 2016; Състояние на педагогическото взаимодействие „семейство – образователни институции – социална среда”. Резултати от едно изследване. В: Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, Книга Педагогика, том 111, 2018, (съавтор); Педагогически измерения на качеството на образованието. В: „130 години университетска педагогика“, С., 2019; Bulgarian teacher preparation and continuous professional development - problems and perspectives for change, In: Teacher Education in the Global Era - Perspectives and Practices. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2020, (coauthor) и други.

Проф. д-р Бончо Господинов има значим принос в развитието на Факултета по педагогика не само като преподавател, но и като декан в продължение на два мандата, заместник-декан в продължение на два мандата, председател на Общото събрание на факултета и член на Академичния съвет на университета. Той е значим учен, който достойно представя Факултета по педагогика както в национален, така и в международен план.

8

Празникът на Факултета по педагогика традиционно продължи с открити лекции: на проф. дпн Моника Богданова „Социална работа в полето на ранното детско развитие“, на проф. д-р Гинка Механджийска "Функционална автономия и психосоциални потребности в напреднала и старческа възраст: фокусът на геронтологичната социална работа“, на проф. д-р Лиляна Стракова „От граждански ценности към гражданско образование“ и на доц. д-р Силвия Върбанова „Постмодерна трансформация в обществото и влияния върху индивидуалното развитие".

В рамките на празничното събитие ще бъдат представени и нови книги и заглавия.