Начало / Новини / Новини и събития / Стартира проект „Проектиране и разработване на прототип на информационна система „Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки)“

   
Стартира проект „Проектиране и разработване на прототип на информационна система „Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки)“

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ стартира проект на тема „Проектиране и разработване на прототип на информационна система „Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки)“. Проектът е по договор № ДН 15/1 от 11 декември 2017 г. към Фонд „Научни изследвания“, „Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.“.

Целта на проекта е повишаване видимостта на публикациите на изследователи/автори от България и постигане на по-висок персонален индекс на цитиране в сферите на обществените науки. Ще бъде разработен модел за цитатен указател, чрез който да се осигурява 360/24 достъп до информация за цитирани публикации на български език от български автори (обществени науки).

Продължителността на проекта е 36 месеца (считано от датата на подписването на договора) и ще се изпълнява от екип в състав: проф. дфн Оля Харизанова (ръководител), доц. д-р Анна Ангелова, доц. д-р Елиза Стефанова, доц. д-р Елица Лозанова-Белчева, доц. д-р Мая Стоянова, доц. д-р Милена Миланова, д-р Биляна Яврукова, д-р Силвия Найденова, докторант Мария Аврамова, докторант Надя Карачоджукова и докторант Росен Стефанов. За връзка с екипа: citatebg@gmail.com.

Актуалността на темата е безспорна предвид съвременния обем на научната продукция и необходимостта от адекватна методика за анализ и оценка на нарастващия информационен поток. Безпрецедентна е научно-информационната ситуация през второто десетилетие на XXI век. Наблюдава се разширяване на обхвата на дигиталните издателски системи, както и интернет платформи за обмен на научни резултати. За увеличаването на обема способстват системите за открит достъп (Open Access), издателските платформи от типа Open Journal Systems (OJS), както и големите репозиториуми за научни продукти (най-вече статии) с безплатен достъп (Open Access Articles). Един от най-ясно изразените отговори на това предизвикателство са цитатните индекси, приложението на които поражда не само множество затруднения, но и възможности.

В България проблемът е особено актуален и значим. В сферите на точните, естествените и техническите науки цитиранията на разработки на български изследователи биха могли да се идентифицират чрез чуждестранни научни бази от данни (БД). В областта на обществените науки обаче това е трудно приложимо, а в редица тематични подобласти – неприложимо (например свързани с националната идентичност или защитата на националните интереси). Всъщност, макар да има спорадични примери, към момента няма утвърдена практика у нас за проследяване на цитатната и публикационната активност на авторите в обхвата на обществените науки. Това е реална и значима бариера пред популяризиране на научните резултати на българските учени, а така също към поддържане на високо ниво на техния научен престиж. Редица стратегически документи у нас относно областта на обществените науки се основават на данни, извлечени от международните БД и не се отчитат тези в България. Това е напълно обяснимо предвид липсата на инструмент за идентифициране на публикациите и събирането на експертно оценени данни за тях – такава система все още не е разработена. Достигането до реална представа за научните и изследователските постижения на тези учени към момента не е възможно.

При успешно реализиране на проекта ще се попълни посочената по-горе липса като се постави началото на система „Указател за цитируемост на публикации на български автори (обществени науки)“. Същото би довело до значим принос в национален и международен мащаб, от една страна, а от друга – ще се създаде предпоставка за повишаване на цитируемостта на публикации на автори от България и подпомагане на националните политики в сферата.