Начало / Новини / Новини и събития / Стартира проектът „Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“

   
Стартира проектът „Постигане на оптимална среда за обучение, научни  изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“

През юни 2017 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ стартира проект „Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“ .

 

Проектът е разработен по процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“ на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с бенефициент Факултет по химия и фармация и ръководител чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов.

Проектът е на стойност 796 396 лева и ще се реализира за 18 месеца в периода 02.06.2017 г. – 31.12.2018 г.

Основната цел на проекта е разработване на специфичен локален механизъм „Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“, чрез който в рамките на Факултета по химия и фармация при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се постигне решение за подобряване на равнището на образование и развитие на човешкия капитал чрез оптимизиране условията за качествено обучение, проектна практика и придобиване на социален опит в комуникация с европейски образователни и научни центрове.

Специфични цели на проекта са стимулиране и популяризиране интереса към висшето образование, науката и научните изследвания в сферата на химията; разработване на локален механизъм за развитие на качеството на човешкия капитал във ФХФ чрез осигуряване на възможности за качествено обучение, повишаване интереса на младото поколение към изследователска дейност, проектна практика, придобиване на социален опит в комуникация с европейски образователни институции и центрове; изграждане на интегрирана и ефективна мрежа за научноизследователска дейност и практика чрез реализиране на мобилност с цел обмяна на идеи и изграждане на професионални контакти – неформално развитие на целевата група; разработване на механизъм, чрез който ще се спазят иновативните принципи в обучението на докторантите; насърчаване на публикационната активност във водещи научни и международни списания, участие в научни форуми и международни колективи; създаване и укрепване на връзките с публични и частни организации с цел по-ефективен трансфер на знания и технологии и осигуряване на бърз достъп до научни бази данни, специализиран софтуер и подходяща научна инфраструктура и реализация в бизнес среда; създаване и устойчиво развитие на нова институционална рамка за образователна, квалификационна и научна реализация на млади учени, преподаватели и студенти във Факултета по химия и фармация.

Дейностите по проекта включват организация и управление; информираност и публичност; провеждане на изнесени обучителни школи; научно-дискусионен семинар "На коктейл от знания"; експериментална работа в сферата на химическите науки и сродни области на познание; участие на членовете на целевата група в специализирани международни форуми; финансова подкрепа за научни изследвания във водещи инфраструктури в ЕС и достъп до специализирано оборудване, което не съществува на територията на България; провеждане на заключителна конференция по проекта - популяризиране на резултатите и насърчаване на диалога „наука - бизнес".