Начало / Новини / Новини и събития / Пета международна научна конференция по Екологично инженерство и опазване на околната среда (ЕИООС‘2017)

   
Пета международна научна конференция по Екологично инженерство и опазване на околната среда (ЕИООС‘2017)

В Пловдив се проведе Петата международна научна конференция по Екологично инженерство и опазване на околната среда (ЕИООС‘2017). Организатори на събитието бяха НД „Екологично инженерство и опазване на околната среда“, Институтът по Микробиология при БАН, Биологическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, „Проте–БГ“, Институтът по космически изследвания при БАН и Балканската екологична федерация.

Домакин на събитието беше Териториалната организация на научно-техническите съюзи с Дом на науката и техниката – Пловдив. Безвъзмездна финансова подкрепа за провеждането на конференцията оказаха и Министерството на околната среда и водите и Фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието и науката. Финансова подкрепа за големия брой участващи млади учени оказа и фондация „Еврика“.

1

В рамките на конференцията бяха представени научни доклади в тематични направления по екологични биотехнологии, биоразнообразие и екосистеми, ВЕИ и биогорива, екологичен мониторинг, космически технологии и околна среда, биоавтоматика и биоинформатика, екологизация на селското и горското стопанство. В конференцията взеха участие изявени учени от Русия, Украйна, Германия, Беларус, Грузия, Канада, Азербайджан, Казахстан и България.

2

Пленарни доклади в конференцията представиха проф. Шахраманян от Русия, проф. Таширев от Украйна, проф. Постен от Германия и проф. Яна Топалова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Поздравление към организаторите и участниците в конференцията отправи и изпълнителният директор на Изпълнителна Агенция по Околна Среда д-р Камелия Радева.

3

В рамките на конференцията бяха представени 40 доклада и 40 постера. Двадесет и пет от научните съобщения – доклади и постери бяха представени от млади учени. В края на конференцията бяха наградени най-добрите доклади на млади учени. На първо място бяха отличени гл.ас. д-р Михаела Белухова от Катедра „Обща и приложна хидробиология“ от Биологическия факултет на Софийския университет и докторант Людмила Димитрова от Института по Микробилогия на БАН. С втора награда бяха отличени д-р Ива Иванова от Института по Космически и информационни технологии и докторант Радослав Тонев от УАСГ.

Присъстващите на конференцията имаха възможността да се запознаят с върхови национални и международни постижения в областта на екологичното инженерство и опазването на околната среда. В неформалните срещи бяха създадени ценни партньорства и обменени идеи за съвместни нови изследвания и проекти. Избрани материали от конференцията ще бъдат публикувани в научното списание „Екологично инженерство и опазване на околната среда”, което в пълен текст на английски има онлайн версия и хартиен вариант. Списанието се реферира в 50 бази-данни.