Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 67/04.08.2023 г.

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

  • 4.5. Математика (Крайни геометрии) – един за нуждите на ФМИ;
  • 2.3. Философия (Философска антропология, Философия на изкуството, Метафизика) - един за нуждите на ФФ;

 

доценти по професионално направление:

  • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Антропология на съвременните културни практики. Изследвания на материалната култура) – един за нуждите на ФФ;
  • 4.3. Биологически науки (Хидробиология – Управление на водите) – един за нуждите на БФ;

 

главни асистенти по професионално направление:

  • 3.8. Икономика (Приложение на информационните технологии във финансите и икономиката – на английски език) – един на половин щат за нуждите на СтФ;
  • 3.8. Икономика (Основи на иконометрията – на английски и немски език) – един за нуждите на СтФ,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно (за информация: www.uni-sofia.bg).