Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за академичнa длъжност, в-к "24 часа", бр. 182/03.08.2022 г.

   

 

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за асистент

 

за нуждите на Стопански факултет, катедра „Икономика“:

 • 3.8. Икономика (Микроикономика, макроикономика и международна икономика на френски и английски език) – един;

 

за нуждите на Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Начална училищна педагогика“:

 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по български език и литература в началните класове) – един;

 

за нуждите на Факултет по математика и информатика, катедра „Алгебра “:

 • 4.5. Математика (Алгебра) – един;

 

за нуждите на Факултет по химия и фармация,

катедра „Аналитична химия“:

 • 4.2. Химически науки (Аналитична химия) – двама, на по половин щат и по чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ,

катедра „Органична химия и фармакогнозия“:

 • 7.3. Фармация (Фармакотерапия) – двама, на по половин щат;

 

за нуждите на Факултет по педагогика, катедра „Дидактика“:

 • 1.2. Педагогика (Информационни и комуникационни технологии в образованието, Начална училищна педагогика) – един,

 

всички със срок за подаване на документите 2 месеца.

 

Конкурсът ще се проведе по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилият конкурса кандидат ще бъде сключено срочно споразумение. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски ”.

 

Необходими документи:

 • заявление /по образец/;
 • автобиография;
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал за сверяване и по едно копие от тях;
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал за сверяване и едно копие;
 • удостоверение за трудов стаж по специалността;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати.


Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

тел. 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.