Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Катедри / Радиофизика и електроника

   

Ръководител доц. д-р Стилиян Лишев
каб.: Б413
тел.: (02) 8161 856
e-mail: lishev@phys.uni-sofia.bg

 

Състав За катедрата Уеб сайт на катедрата

 

СЪСТАВ

доц. д-р Живко Кисьовски
каб.: Б417
тел.: (02) 8161 640
e-mail: kissov@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Емил Владков
каб.: Б431
тел.: (02) 8161 895
e-mail: evladkov@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Станимир Колев
каб.: Б414-1
тел.: (02) 8161 689
e-mail: skolev@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Цветелина Паунска
каб.: Б427
тел.: (02) 8161 645
e-mail: cwalchew@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Христомир Йорданов
каб.: Б420-1
тел.: (02) 8161 724
e-mail: hristomir.yordanov@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Юрий Цукровски
каб.: Б433
тел.: (02) 8161 817
e-mail: youritzu@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Марио Илиев
каб.: Б421
тел.: (02) 8161 641
e-mail: ozo@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Васил Вачков
каб.: Б417
тел.: (02) 8161 640
e-mail: vachkov@phys.uni-sofia.bg

ас. Стоил Иванов
каб.: Б450
тел.: (02) 8161 747
e-mail: stoil.ivanov@phys.uni-sofia.bg

физик д-р Илияна Арестова
каб.: Б415
тел.: (02) 8161 867
e-mail: ilar@phys.uni-sofia.bg

инж. Валда Левчева
каб.: Б415
тел.: (02) 8161 867
e-mail: levcheva@phys.uni-sofia.bg

инж. Георги Попов
каб.: Б414-2
тел.: (02) 8161 827
e-mail: gip@phys.uni-sofia.bg

 

Хонорувани преподаватели към катедра РФЕ (пенсионирани членове на катедрата)

доц. д-р Нина Джерманова
каб.: Б450
тел.: (02) 8161 747
e-mail: ninadj@phys.uni-sofia.bg

 

ЗА КАТЕДРАТА

Катедрата е основана през 1945 г. под наименованието катедра „Приложна физика“ към тогавашния Физико-математически факултет с основна задача обучението по електротехника и радиотехника. Неин пръв ръководител е акад. проф. Емил Джаков. Малко по-късно през 1949 г. е преименувана в катедра „Техническа физика“, а от 1974 г. носи сегашното си име катедра „Радиофизика и електроника“ (РФЕ). Ръководители на катедра РФЕ след акад. Джаков са били последователно доц. Тихомир Стойчев (1978-1984), проф. Стефан Александров (1984-1993), проф. Людмил Вацкичев (1993-2003), доц. Пламен Данков (2003-2007), проф. Антония Шиварова (2007-2011), доц. Живко Кисьовски (2011-2019), доц. Станимир Колев (2019-2023) и доц. Стилиян Лишев (2023-).

В бакалавърската степен на обучение катедрата има утвърдено място с курсовете по основи на електрониката и в областите на комуникационните технологии, микропроцесорната и измервателна техника, сензорите и сензорни мрежи, обработката на сигнали, вакуумната и газова електроника, микровълновата техника и др. Един от главните приоритети на катедра РФЕ е непрекъснатото обновяване на курсовете и поддържането на практикумите към тях на високо съвременно ниво. От учебната 2009/2010 година във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ е въведена новата специалност „Комуникации и физична електроника“ (http://cpe.phys.uni-sofia.bg; https://www.phys.uni-sofia.bg/?page_id=3222), за която катедра РФЕ отговаря организационно и методически. През 2018 г. тази специалност е акредитирана в област „Технически науки“, професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“. Катедра РФЕ предлага на студентите-бакалаври през третата и четвъртата години на обучение атрактивни избираеми курсове в областта на мобилните и сателитни комуникации, цифровите сигнални процесори и микроконтролери, обработката на сигнали, проектирането на електронни схеми, физика на плазмата и плазмените технологии, вакуумната техника и технологии, и др.

В магистърската степен на обучение катедрата отговаря за следните магистърски програми:

Аерокосмическо инженерство и комуникации (https://www.phys.uni-sofia.bg/?page_id=3531) с ръководител на програмата доц. д-р Станимир Колев (skolev@phys.uni-sofia.bg). Програмата функционира и на английски език: Aerospace Engineering and Communications (https://www.phys.uni-sofia.bg/?page_id=6373).

Безжични мрежи и устройства (https://www.phys.uni-sofia.bg/?page_id=3551) с ръководител на програмата доц. д-р Христомир Йорданов (hristomir.yordanov@phys.uni-sofia.bg);

Комуникации и физична електроника (https://www.phys.uni-sofia.bg/?page_id=3563) с ръководител на програмата доц. д-р Живко Кисьовски (kissov@phys.uni-sofia.bg);

Плазмени технологии и термоядрен синтез (https://www.phys.uni-sofia.bg/?page_id=3469) с ръководител на програмата доц. д-р Живко Кисьовски (kissov@phys.uni-sofia.bg).

Катедра РФЕ има значителен опит в обучението на докторанти. Досега в катедрата са защитили докторска степен повече от 30 докторанти, които понастоящем имат успешна реализация като изследователи у нас и в чужбина. Катедрата поддържа две докторантски програми в направление 4.1 „Физически науки“ („Радиофизика и физическа електроника“ и „Физика на плазмата и газовия разряд“) и една в направление 5.2 („Теория на електронните вериги и електронна схемотехника“).

Научно-изследователската дейност на катедра РФЕ се осъществява с активно международно сътрудничество, финансира се от Националния фонд „Научни изследвания“ при МОН, Фонд „Научни изследвания“ при Софийския университет „Св. Климент Охридски“, европейски програми (Хоризонт 2020) и др., главно в следните области:

Физика на плазмата и плазмени технологии: Експериментално и теоретично изследване на различни видове газови разряди дава възможност за разработването на технологии на бъдещето – отлагане на графенови наноструктури и метаматериали, дисоциация на въглероден двуокис, източници на отрицателни водородни йони (с оглед на установките за управляем термоядрен синтез), плазмени двигатели за наносателити.

Микровълнова физика и комуникационни технологии: натрупаният значителен опит в микровълновите измервания, проектирането на феритни устройства, антени и антенни решетки, е основа за разработки и изследвания в областта на съвременните мобилни и сателитни комуникации.

Електроника: обработка на сигнали, включително проектиране и оптимизация на мрежови технологии за работа със сигнали, изискващи приоритетна обработка, сензори, радиоелектронни методи и прибори в медицината.