Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Бакалавърска степен / Физически факултет / Физика и математика

   

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА е част от педагогическото направление. Основната й цел е подготовка на учители по Физика и Математика за прогимназиалния и гимназиалния етапи на средното общообразователно училище /СОУ/

Завършилите тази специалност могат да работят в сферата на образованието, на всички нива: възпитател, преподавател, директор, изпълнителен или управленчески кадър в “инспектората” и учен - изследовател. За преподавател във В У З е необходимо да отговарят и на някои допълнителни изисквания, свързани със Закона за висшето образование и Правилника на съответното висше училище.

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Бакалавър – учител по физика и математика

Направление: Педагогика на обучението по Физика и Математика
Специалност: Физика и математикa

Специалността Физика и математика е част от педагогическото направление. Основната й цел е подготовка на учители по Физика и Математика за средния курс на обучение в българското училище.

Завършилите тази специалност могат да работят в сферата на образованието, на всички нива: възпитател, преподавател, директор, изпълнителен или управленчески кадър в “инспектората” и учен - изследовател. За преподавател във В У З е необходимо да отговарят и на някои допълнителни изисквания, свързани със З В О и правилника на съответното висше училище.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ

Специалистите трябва да бъдат пълноценно подготвени в своята професия, със солидно фундаментално и широко професионална подготовка, висока езикова култура, владеещи стопанските, организационните и социалните механизми в своята сфера на действие, притежаващи способността сами да усъвършенствуват знанията и уменията си и да повишават своята квалификация.

Специалистите от специалност ‘’Физика и математика’’ трябва да знаят основите на алгебрата, геометрията, анализа, съвременните методи на изчислителната техника и информатика, математическите методи на физиката, обща и теоретична физика - механика, електродинамика и оптика, квантова механика, термодинамика и статистическа физика; физика на твърдото тяло, основите на радиоелектрониката, педагогика, психология, методика на преподаването по съответните предмети, да владеят поне един чужд език, до степен да ползват специализирана литература. Обучението се съпътствува с провеждането на необходимите практически знания.

Чрез изборните курсове, студентите получават допълнителна подготовка, съобразно техните виждания за собственото им професионално развитие. В зависимост от избора те могат да бъдат подготвени като специалисти за управленческа и контролна дейност в образователната система или като специалисти в областта на екологичното обучение и възпитание, контрол и опазване на Околната среда.