Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет „Св. Климент Охридски“ бе домакин на втора работна среща на екипа по проект УНИТе

   
Софийският университет „Св. Климент Охридски“ бе домакин на втора работна среща на екипа по проект УНИТе

В периода 13-15 февруари 2019 г. във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе планираната втора работна среща на екипа по проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото, BG05M2OP001-1.001-0004-C01). На срещата бе докладвано постигнатото от екипа за първия отчетен период и бе представен план за работа по проекта през 2019 г.

В събитието взеха участие представители на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Техническия университет - София, Русенския университет „Ангел Кънчев”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и чрез нея от Европейския фонд за регионално развитие с одобрен бюджет от 29 781 882 лева. Основната цел на проекта е създаването на Център за върхови постижения в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Създаването на центъра ще допринесе за развитието на областта информатика и ИКТ в страната и фокусирането на научната дейност върху потребностите на икономиката и обществото.

1

Проектът УНИТе се реализира в периода 2018 – 2023 година. Една от целите е да се създаде уникална изследователска инфраструктура, включително един нов научно-изследователски комплекс и реконструкция на 4 съществуващи бази, за да се превърнат в модерни научни комплекси. УНИТе е проект, ориентиран и към бизнеса. Научноизследователските дейности на партньорите ще са концентрирани върху по-ускореното въвеждане на нови технологии в сферите на производството и услугите. По този начин ще се проправи път за интегриране на България в Единния дигитален пазар в Европа. От друга страна УНИТе ще насърчава привличането на работа на млади и талантливи изследователи, с което да се спре процесът на изтичане на кадри към други страни. Развитието на ИКТ ще осигури по-качествено образование и създаването на специалисти в различни области. Това от своя страна е ключов фактор за създаването на развита и конкурентноспособна икономика.

2