Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 4.4. Науки за Зeмята / Специалност Геология / Геология и палеонтология

   
  • Магистърска програма: Геология и палеонтология

 

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. д-р Янко Герджиков

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 274
тел. 02 9308 331
e-mail: janko@gea.uni-sofia.bg

 

Учебен план

Програма за конкурсен изпит за прием в магистърската програма Геология и палеонтология

Разписание на лекциите:

Първи курс

Музей по палеонтология

 

Обучението в магистърската програма по геология и палеонтология покрива направленията Регионална геология, Структурна геология, Геотектоника, Палеонтология и стратиграфия, Нефтена и въглищна геология.

Прием: Приемът на кандидати за места, субсидирани от държавата, се извършва с конкурсен устен изпит (събеседване) с назначена изпитна комисия по предварително обявена тематична конкурсна програма.

Срещу заплащане (без да полагат конкурсен изпит) се приемат кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, на които средният успех от следването им е не по-нисък от добър (3.50).

Продължителност на обучението: Организирано е в три семестъра, като се изисква усвояване на минимум 860 часа аудиторна заетост, преддипломна практика и изработване на дипломна работа. През всеки семестър се усвояват по 30 кредита от аудиторна и извънаудиторна заетост по учебни дисциплини.

Обучението за образователно-квалификационната степен „магистър“ по геология и палеонтология изисква усвояване на 90 кредита (860 часа) за 3 семестъра за лица, които притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионалните направления Геология и Геоинженерство, независимо къде е придобита.

Учебният план на магистърската програма по геология и палеонтология дава възможност на дипломираните бакалаври по геология да специализират своите знания и да развият професионални умения в областта на: регионалната геология, геотектониката и структурната геология, палеонтологията и стратиграфията и изкопаемите горива. Всеки студент индивидуално планира учебната си програма. Студентските ангажименти се контролират и отчитат чрез кредитна система.

Дисциплините са задължителни (25 кредита), избираеми (минимум 39 кредита) и факултативни. Чрез избираемите и факултативните дисциплини всеки студент избира направлението, в което може да се дипломира.

Преддипломната практика (3 кредита) се провежда през летния сезон между втория и третия семестър по индивидуална програма за всеки студент. Програмата на практиката цели да обезпечи събиране на материали за дипломната теза.

Дипломната теза (15 кредита) се възлага от научния ръководител на студента. Подготовката се осъществява паралелно с аудиторното обучение през третия семестър. Дипломната теза се разработва в едно от определените в програмата направления.

Специалистите с висше образование с образователно - квалификационната степен „магистър“ по геология и палеонтология получават както широка общогеоложка, така и специализирана подготовка в областта на регионалната геология, геотектониката и структурната геология, палеонтологията и стратиграфията и търсенето и проучването на изкопаеми горива. Те придобиват както съвременна теоретична подготовка в тези области на геологията, така и необходимите практически умения за решаване на конкретни проблеми в геоложката практика.

Образователно-квалификационната степен магистър“ по геология и палеонтология се придобива след успешно положени семестриални изпити и защита на дипломна теза.