Начало / Новини / Новини и събития / Проф. д-р Катерина Караджова бе удостоена с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

   
Проф. д-р Катерина Караджова бе удостоена с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

На тържествена церемония в Аулата в Ректората на Софийския университет проф. д-р Катерина Караджова бе удостоена с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента от ректора на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев. Проф. Караджова получи отличието за цялостната си преподавателска и научноизследователска дейност. Събитието се състоя в рамките на тържественото връчване на дипломите за завършено висше образование на бакалаврите от випуск 2023 г. на Факултета.

Проф. Караджова благодари за отличието и се върна в спомените си назад във времето и благодари на своите преподаватели, колеги и приятели, които са помогнали за нейното научно и академично развитие. „Днес за мен е изключителен ден, искрено се радвам, че мога да споделя с вас чувствата, които ме вълнуват“, каза проф. Караджова и посочи, че наградата не е само нея, а е резултат от подкрепата на всички, които са били до нея през целия път и изказа благодарността си към всеки от тях. Тя благодари и на всички ръководства на Факултета по науки за образованието и изкуствата през годините, на административния персонал, на студентите и докторантите. „Накрая искам да благодаря на моето семейство, на моите деца, за тяхната неизменна вяра в мен. Вие сте моето вдъхновение и сила във всичко, което правя“, каза проф. Караджова и отбеляза, че наградата е голяма чест, но и отговорност. Тя посочи, че се надява и в бъдеще да бъде полезна на студентите със своите знания и опит. Ппроф. Караджова поздрави абсолвентите с празника им и им пожела да са здрави и много успешни.

20

Проф. д-р Катерина Караджова е родена в село Бърдарски-геран, област Враца. Основното образование завършва в родното си село и средно образование завършва в политехническа гимназия „ Васил Левски“, град Бяла Слатина. През 1971 година е приета за студентка в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършва висшето си образование през 1976 година. Веднага започва работа в град Враца, като логопед, а след това като инспектор-методик към Дирекция „Народна просвета“. През 1980 година кандидатства за редовна форма на аспирантура по Специална психология в Катедрата по психология на Софийския университет „Климент Охридски“.

21

През 1984 година защитава дисертация на тема: „Структура на понятията в семантичната памет на нормални деца и деца с умствена недостатъчност“. От първи май 1985 година до пенсионирането си (2018 г.) работи в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Професионалното си развитие започва като старши асистент (1985г.), по-късно главен асистент, през 1999 г. доцент и през 2010 г. година става професор.

17

От 2001 година до 2011 година проф. д-р Катерина Караджова е ръководител на катедрата по Специална педагогика. В тази си функция организира разработването на магистърски учебни програми, някои от които действат и в момента. През споменатия период Катедрата по специална педагогика се включва активно в реализирането на сериозна проектна дейност, имаща отношение към децата и възрастните с нарушения. Успоредно с това участва в дейностите по акредитирането на специалността „логопедия“ като самостоятелна.

В НАЦИД регистрира 65 печатни издания. Те включват монографии (10 броя), книги, дидактични помагала за деца със СОП, студии, статии в списания и поредици, доклади от конференции в България и чужбина. Има участие в научни проекти като координатор, ключов експерт и обучаващ. Има изведени 8 защитили докторанти (българи и чужденци). В момента ръководи още трима докторанти от Република Гърция, които се обучават на английски език.

В последните петнадесет години взема участие в над тридесет научни журита в ролята на рецензент или автор на становища за удостояването с научни звания или академични длъжности в различни университети.

В периода 2015-2018 година е председател на Атестационната комисия към Факултета по науки за образованието и изкуствата. Има участия в НАОА като ръководител или член на екип за оценка и акредитация на бакалавърски и докторски програми. Член е на Асоциацията на славянските професори.

В момента е гост-професор към Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Преподавателската й работа е насочена към създаване на нова философия и култура на интегриране и приобщаване на хората с увреждания сред педагозите и обществото чрез активно привличане и участие в европейските присъединителни програми. Значителен е приносът й за разработването на новата нормативна уредба на процесите на интегриране и приобщаване чрез участие в експертни съвети по проблемите към Министерството на образованието и науката. Проф. Караджова системно подкрепя млади специалисти и успява да ги мотивира да следват и развиват приобщаващите политики чрез целенасочена и отговорна работа в сферата на образованието и социалните услуги.