Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Руслана Николова Маргова, Факултет по славянски филологии

Заседателна зала 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Езикови характеристики на фалшивите новини“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология. Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание). Задочен докторант към Катедрата по Общо, индоевропейско и балканско езикознание.

 

Научен ръководител: доц. д-р Екатерина Николова Търпоманова

Председател на научното жури: доц. д-р Биляна Михайлова Иванова – ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: