Начало / Новини / Новини и събития / Седмица, посветена на Световния ден на околната среда в Център по компетентност Clean & Circle

   
Седмица, посветена на Световния ден на околната среда в Център по компетентност Clean & Circle

Центърът по компетентност Clean & Circle посвети седмица на Световния ден на Околната среда. Студенти от специалността „Биомениджмънт и устойчиво развитие“ и магистърска програма „Екологична биотехнология“ представиха в няколко поредни дни своите екопроекти, свързани с иновации в биотехнологичното предприемачество. Акцентът беше поставен върху иновации в сферата на дълбоките биотехнологии за решаване на климатични екологични проблеми в технологизирани екосистеми управлявани от човека.

Като основна концепция в проектите на студентите беше заложен пътят екологичен проблем à технологично решение à екологизиран бизнес и биобизнес в полза на биоикономиката. Предложени са кръгови биотехнологични решения за превръщането на отпадъците в ресурси с висока икономическа ефективност. Като примери могат да се посочат: получаване на енергия, компост и биоторове от отпадъци, нанотехнологии, фито- и микробиологична ремедиация за пълното възстановяване на екологизирани екосистеми, все проблеми от жизнена важност за здравето на планетата и околната среда. Всички представени проекти са част от инкубатора по биотехнологично предприемачество в Център по компетентност „Clean & Circle“. Студентите бяха оценявани по SMART критериите и обвързваха технологиите със създаване на бизнес план и управление на рисковите фактори по стандартите ISO 14001, ISO 31000, ТУК, ESG, които са част от обучението им. Най-добрите проекти ще получат възможност за по-нататъшно развитие в рамките на новоизграждащия се Център по компетентност.

1-01

Преподаватели и магистри от МП Екологична биотехнология – ден 1

1-02

Студенти от Биомениджмънт и устойчиво развитие и преподаватели – ден 2

1-03

Студенти от Биомениджмънт и устойчиво развитие и преподаватели – ден 3

1-04

Магистри от МП Екологична биотехнология представят проект на тема Иновативна стратегия за управление биоремедиацията на замърсените седименти в района на Каскада „Среден Искър“

1-05

Магистри от МП Екологична биотехнология представят проект на тема: Мониторингова стратегия и биоремедиация в района на каскадата „Среден Искър“.

1-06

Проф. Яна Топалова води дискусията относно Световния ден на Околната среда

1-07

Студенти от Биомениджмънт и устойчиов развитие с проект за „Управление на производството на биогаз и биотор от отпадъчни продукти от рибни стопанства“

1-08

Студенти от Биомениджмънт и устойчиов развитие с проект за „Въвеждане на компостираща технология, преработваща растителни отпадъци и утайки от кафе на територията на община Брезник и община Трън“

1-09

Студенти от Биомениджмънт и устойчиово развитие с проект за „Компостираща инсталация за биоразградими отпадъци в магазин LIDL на територията на гр. Гоце Делчев“

1-10

Студенти от Биомениджмънт и устойчиов развитие с проект за „Преработка на утайка от СПСОВ Кубратово за производство на биотор“

1-11

Студенти от Биомениджмънт и устойчиов развитие с проект за „Производство на компост от ПСОВ Свищов и растителни отпадъци“

1-12

Преподавателите от Център по компетентност Clean & Circle и катедра „Обща и приложна хидробиология“, оценяващи проектите от професионална гледна точка