Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Николай Генчев Генов, Факултет по славянски филологии

Зала 1 - Централно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Виртуалното тяло в научната фантастика: опит върху фантоматиката” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Теория и история на литературата -Теория на литературата). Редовен докторант към Катедрата по теория на литературата.

 

Научен ръководител: проф. д-р Тодор Христов Дечев

Председател на научното жури: проф. д-р Миглена Илиева Николчина – ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: