Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 14/18.02.2022 г .

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за

 

главни асистенти по професионално направление:

  • 2.1. Филология (Класически езици и епиграфика) – един за нуждите на ФКНФ;
  • 2.1. Филология (Български език) – един за нуждите на ДЕО;
  • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Управление на аудиовизуално съдържание) – един за нуждите на ФЖМК,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно на адрес: www.uni-sofia.bg .