Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Костантин Руменов Адирков, Факултет по славянски филологии

Зала 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Дон Жуан: приемственост и трансформации в литературата на XIX и XX век“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Западноевропейска литература). Редовен докторант към Катедрата по теория на литературата.

 

Научен ръководител: доц. д-р Калин Руменов Михайлов

Председател на научното жури: доц. д-р Цветанка Йорданова Хубенова - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: