Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 67 / 28.07.2020 г.

   

 

С оглед спазването на противоепидемичните мерки, документи се подават и приемат след предварително запазен час на тел..: 02/9308 451; 02/ 986 11 83 или на имейл адрес: gergana_avramova@admin.uni-sofia.bg; lyubomir.lsto@admin.uni-sofia.bg

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за

 

професори по професионално направление:

 • 1.2. Педагогика (Медийна педагогика) – един, за нуждите на ФНОИ;
 • 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика) – един, за нуждите на ФНОИ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по чужд език - предучилищна и начална училищна възраст) – един, за нуждите на ФНОИ, корекция в ДВ, бр. 77 от 01.09.2020 г.
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Физическо възпитание и спорт - баскетбол) – един, за нуждите на ДС;

 

доценти по професионално направление:

 • 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика – психолого-педагогически основи на информационната култура) – един, за нуждите на ФНОИ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (История на музиката, История на българската музика) – един, за нуждите на ФНОИ;
 • 8.2. Изобразително изкуство (Концептуални форми, Софтуер за графичен дизайн, Софтуер за видеомонтаж) – един, за нуждите на ФНОИ;
 • 8.3. Музикално и танцово изкуство (Инструментознание, Музикален анализ, Компютърен нотопис и приложна оркестрация) – един, за нуждите на ФНОИ;
 • 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикална естетика, Акустика, Звукотехника) – един, за нуждите на ФНОИ;
 • 4.1. Физически науки (Обща теория на относителността и релативистка астрофизика) – един, за нуждите на ФзФ;
 • 7.4. Обществено здраве (Кинезитерапия) – един, за нуждите на МФ;

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 1.2. Педагогика (Социална педагогика) – един, за нуждите на ФНОИ;
 • 1.2. Педагогика (Специална педагогика) – един, за нуждите на ФНОИ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика в началните класове) – един, за нуждите на ФНОИ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Педагогика на изобразителното изкуство в детската градина) – един, за нуждите на ФНОИ;
 • 3.2. Психология (Обща, възрастова и педагогическа психология) – един, за нуждите на ФНОИ;
 • 8.2. Изобразително изкуство (Декоративни изкуства и комбинаторика, Живопис и цветознание, Цветознание и живопис) – един, за нуждите на ФНОИ;
 • 8.2. Изобразително изкуство (Софтуер за графичен дизайн, Графичен дизайн и визуална комуникация, Графичен дизайн) – един, за нуждите на ФНОИ;
 • 3.8. Икономика (Финанси, счетоводство и анализ – Управление на разходите и секторна специализация – на български и английски език) – един, на половин щат, за нуждите на СтФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Математика) – един, за нуждите на ФМИ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по английски език) – един, за нуждите на ФКНФ,

 

със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.