Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Увод в индоарийското езикознание

   

хорариум: 30 часа лекции
кредити: 4

 

Целта на лекционния курс по дисциплината "Увод в индоарийското езикознание" е да запознае студентите с особеностите на индоарийските езици в тяхното историческо развитие и езиково обкръжение, и да представи писмените системи, използвани в ареала.
В курса на обучение по дисциплината са предвидени разработки-презентации от студентите по зададени теми за представяне на конкретни древни и съвременни езици от ареала, като се използват придобитите в лекционния курс теоретични знания.

 

Преподавател:

  • д-р Валентина Тодорова-Маринова

Хоноруван преподавател по индоарийско езикознание, хинди, методика на ЧЕО по хинди, библиотечно-информационна грамотност и по фолклор на народите от Класическия Изток в Катедра "Класически Изток" на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Дългогодишен завеждащ на специализираната Библиотека "Изтокознание" към Центъра за източни езици и култури, филиална на Университетска библиотека, където работи до пенсионирането си. Защитава докторат в Софийския университет. Автор е на "Увод във фолклорните традиции на народите от Класическия Изток: Университетски курс лекции", "Именната синтагма в хинди и в българския език", "Учебник по хинди за начинаещи" и съавтор на "Учебник по хинди за напреднали - I част". Има публикувани и редица научни статии и преводи на хиндиезична поезия и проза, съставител и редактор е на тематични сборници с преводи. Изследователските ѝ интереси са в областта на езикознанието и кратките фолклорни жанрове.