Начало / Новини / Новини и събития / Академичният съвет избра заместник-ректорите на Софийския университет

   
Академичният съвет избра заместник-ректорите на Софийския университет

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проведено на 18 декември 2019 г., бяха избрани заместник-ректорите на Алма матер.

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков предложи и Академичният съвет одобри структура на Ректорския съвет, в която влизат заместник-ректори по научно-изследователска и научна проектна дейност, по учебна дейност – ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“, по учебна дейност – докторанти и продължаващо обучение, по информационни дейности и академичен състав, по административна дейност и двама функционални ректори, отговарящи за административната и за международната дейност.

След тайно гласуване Академичният съвет избра чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов за заместник-ректор по научно-изследователската и проектна дейност, доц. д-р Анета Антонова за заместник-ректор по учебната дейност – ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“, доц. д-р Георги Вълчев за заместник-ректор по учебната дейност – докторанти и продължаващо обучение, доц. д-р Елиза Стефанова за заместник-ректор по информационни дейности и академичен състав.

111

Проф. Мария Стойчева ще бъде функционален ректор по международната дейност. Проф. д-р Васил Маринов ще бъде функционален ректор по административната дейност.

Чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов – заместник-ректор по научно-изследователската и научна проектна дейност.

Роден е на 10 май 1964 г. През 1989 г. се дипломира като магистър по физика със специализация по физика на ядрото и елементарните частици във Физическия факултет на Софийския университет. През 1994 г. получава образователна и научна степен „доктор“ в Софийския университет. Специализира в Университета в Орхус, Дания, (1992-1993 г.). В периода 1994-1995 г. е постдокторант в Imperial College, Лондон, от 1995 до 2001 г. е старши изследовател в Института по физика в Хелзинки. От 2001 до 2010 г. последователно е главен асистент и доцент във Физическия факултет на Софийския университет. През 2009 г. получава научната степен „доктор на физическите науки“. От 2010 г. е професор във Физическия факултет на Софийския университет. През 2014 г. става член-кореспондент на Българската академия на науките.

От декември 2015 г. е заместник-ректор на Софийския университет по научно-изследователска и научна проектна дейност.

В периода 2011-2015 г. е заместник-декан по научна, проектна и международна дейност, докторантури и СДК на Физическия факултет на Софийския университет. В периода 2009-2010 г. и от 2019 г. е ръководител на катедра „Теоретична физика“ във Физическия факултет. Член е на Академичния съвет на Софийския университет (2011-2019 г.) и на Факултетния съвет на Физическия факултет (от 2011 г.).

Автор е на 215 публикации в реферирани списания, общ импакт-фактор 670. 4 719 независими цитати (Web of Science), 7 805 цитати (Google Scholar). Индекс на Хирш 38 (Web of Science), 43 (Google Scholar). Над 25 поканени доклади и над 200 постери на международни конференции, над 60 доклада в университети в чужбина, над 15 доклада в България, пет популярни лекции за ученици и обща публика.

Ръководител е на българското участие в седем европейски проекта, два международни двустранни проекта и на три национални проекта; представител на България в три европейски проекта; участник в два проекта с университети във Франция.

Гост-професор в Тулуза, Франция (2000 г.), Дижон, Франция (2001, 2004 и 2006 г.), Кайзерслаутерн, Германия (2005-2006 г.), Имперски колеж, Лондон (2007 г.), Оксфорд (2007 г.), Турку, Финландия (2008 г.), Орсе, Франция (2012 г.), Палермо, Италия (2012-2014 г.), Дармщат, Германия (2013, 2014 и 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г.)

Член на Специализирания научен съвет по радиофизика, физична и квантова eлектроника към ВАК (2007-2010 г.) и на Комисията по физика и астрономия на ВАК (2010-2011 г.). Представител е на България в Програмния комитет на Европейския изследователски съвет на Европейската комисия (2013-2015 г.). председател на Комисията за оценяване на научните проекти по Фонд „Научни изследвания“ на Физическия факултет (2011-2015 г.). От 2015 г. е председател на Управителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет и председател на УС на Научно-изследователския сектор на Софийския университет.

Член на Editorial Board на списанието Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics на британския Institute of Physics (от 2015 г.), от 2019 г. - Section Editor (Atomic Physics).

Носител е на наградите „Питагор“ на МОН през 2009 г. за ръководство на докторанти и през 2012 г. – за природни науки; най-добро научно постижение ИФТТ на БАН (2005 г.) и най-добро научно постижение от международно сътрудничество ИФТТ на БАН (2001, 2003 и 2007 г.); Outstanding referee на American Physical Society.

Член е на Германското физично дружество, Съюза на физиците в България, Българския Хумболтов съюз.

Владее английски, руски, френски и немски език.

Доц. д-р Анета Антонова, заместник-ректор по учебната дейност – ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“

Завършва Юридическия факултет на Софийския университет през 1990 г. Доктор по право от 2005 г., доцент от 2010 г.

От април 2011 до април 2019 г. е заместник-декан на Юридическия факултет с ресор „Учебна дейност“.

От април 2012 г. до настоящия момент е председател на Експертния съвет по социални, стопански и правни науки на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за признаване на дипломи за придобито висше образование и за завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, както и за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в други висши училища или научни организации.

От юли 2014 г. досега е председател на секция „Правни науки“ към Съюза на учените в България, а от май 2016 г. е член на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система към Министерство на правосъдието.

Ръководител на проект „Актуализиране на учебните програми в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема: BG051PO001-3.1.07., 2013-2016 г. Член на екипа за управление на проект „Докторантски център „Св. Климент Охридски“ в периода 2017-2018 г. Член на Управителния съвет на Фондация „120 години Юридически факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Носител на почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност за 2013 г.

Член на работни групи по изготвяне на законопроекти към Народното събрание, Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта, съобщенията и информационните технологии. Член на ръководен екип на проект на ВСС с наименование „Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие.“

Ключов експерт по проект „Техническа помощ за изграждане на мрежа от регионални центрове за обучение по изпълнение и прилагане на европейското право“, Институт по публична администрация и европейска интеграция с финансовата подкрепа по програма ФАР; ключов експерт по проект “Укрепване капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС“ по Оперативна програма „Техническа помощ“; ключов експерт в проект „Организиране и провеждане на обучения за регионалните и местни власти“ по Оперативна програма „Техническа помощ“.

Автор на монографии и редица статии в областта на търговското право.

Доц. д-р Георги Вълчев - заместник-ректор по учебната дейност – докторанти и продължаващо обучение

Роден е на 6 март 1962 г. През 1988 г. завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“, магистър по история с втора специалност философия. През 1998 г. получава образователната и научна степен „доктор“ в Софийския университет, Център по културознание.

От декември 2015 г. е заместник-ректор на Софийския университет по учебната дейност – докторанти и продължаващо обучение.

Заместник-декан на Философския факултет по учебната дейност (2011-2015 г.). Ръководител на Катедра „История и теория на културата“ (2011-2019 г.). Научен секретар на Катедра „История и теория на културата“ (2003-2011 г.). Ръководител е на магистърска програма „Мениджмънт и социализация на културното наследство“.

Член на Факултетния съвет на Философския факултет от 2011 г. и на Академичния съвет на Софийския университет от 2019 г.

В периода 1992-2007 г. е последователно специалист, главен експерт и директор на отдел „Култура и вероизповедания“ и на дирекция „Образование и култура“ на Община Стара Загора. От 2002 до 2010 г. е главен асистент, от 2010 г. - доцент в Катедра „История и теория на културата“ на Философския факултет на Софийския университет.

Доц. Вълчев е член на Съюза на учените в България, на Алианс Франсез, Националната фондация и Общобългарски комитет „Васил Левски“ и на Форум „Културно наследство“.

Автор е на над 27 публикации, съставител и редактор на шест сборници и книги. Участник в седем международни научни конференции.

Владее френски и руски език.

Доц. д-р Елиза Стефанова - заместник-ректор по информационни дейности и академичен състав

Родена е на 29 януари 1968 г. От 1991 г. е магистър по информатика и компютърни науки от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика. През 2012 г. получава образователна и научна степен „доктор” в Софийския университет, Факултет по математика и информатика.

От декември 2015 г. е заместник-ректор на Софийския университет по информационни дейности, академичен състав и администрация.

В периода май 2015 г. – декември 2015 г. е заместник-декан на Факултета по математика и информатика по учебната дейност - магистърски програми и следдипломна квалификация.

От 1999 до 2002 г. е асистент, от 2002 до 2005 г. – старши асистент, от 2005 до 2013 г. – главен асистент и от 2014 г. – доцент във Факултета по математика и информатика.

В периода 1989-1999 г. е последователно програмист, системен програмист и ръководител на направления „Електронна обработка на данните“, „Компютърни мрежи“ и „Съвременни телематични услуги“ в Университетския изчислителен център.

От 2014 г. е ръководител на магистърска програма „Електронно обучение“. Ръководител на успешно защитил докторант и над 60 успешно защитили дипломанти.

Доц. Стефанова е член на Факултетния съвет на Факултет математика и информатика (2006-2019 г.), на Академичния съвет на Софийския университет (2011-2015 г.) и на Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (2007-2019 г.).

Председател на Организационния комитет на първа, втора и трета конференции Software, Services and Semantics Technologies. Член на програмни комитети на международни конференции: Web Based Communities (2005-2019 г.), International conference on eLearning EL (2012-2019 г.), International Conference on eLmL (2014-2019 г.), International conference on Constructionism (2014, 2018 г.), International Conference on Computer Supported Education (2017-2020 г.), International Conference on WEBSIT (2017-2020 г.).

Автор е на над 120 публикации, от които над 40% в реферирани и индексирани издания (Web of Science, SCOPUS, ACM, IEEE) с над 180 цитирания, с от които в Web of Science и SCOPUS. Автор на 25 учебни помагала за ученици, учители и студенти. Ръководител и участник в над 40 национални и международни проекти.

Оценител е към Националния фонд „Научни изследвания“ и Европейската комисия. Координатор на две големи обучения на учители за използване на ИКТ.

В периода 2000-2010 г. е специализирала в Европейския софтуерен институт, Испания; Сиско Мрежова Академия (Cisco Networking Academy Program); Институт по образованието, Лондонски Университет; Интел в партньорство с Института за мениджмънт и технологии и Института по математика и информатика при БАН.

Носител е на награди за постижения като инструктор на експертно ниво и принос към академичната програма на Сиско за мрежови академии и за инструктор по компютърни мрежи с най-голям брой студенти в Сиско академиите в България, на награди от Министерството на образованието и науката за разработени електронни курсове за обучение в областта на ИКТ и уеб дизайна.

Доц. Стефанова е поканен експерт в семинар Creative Learning & Innovative Teaching - Institute of Prospective Technological Study, Joint Research Center, European Commission (2009 г.), поканен експерт в проучване Future of Learning 2020 на Institute of Prospective Technological Study, Joint Research Center, European Commission (2010 г.), поканен експерт в Thematic Working Group in Mathematics and Technologies, Peer Learning Activity, European Commission (2012 г.)

Владее английски, руски и румънски език.

Проф. д-р Мария Стойчева – функционален ректор, отговарящ за международната дейност

Родена е на 9 април 1959 г. През 1983 г. се дипломира като магистър по философия и английски език в Софийския университет. През 2002 г. получава образователна и научна степен „доктор” в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

В периода 1991-1997 г. е старши преподавател във Военната академия „Г. С. Раковски“. От 1998 до 2002 г. е старши асистент, а от 2002 до 2007 г. – главен асистент в катедра „Западни езици“ на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет. От 2007 г. е доцент, а от 2016 г. е професор по политически науки, изследвания на ЕС във Философския факултет на Софийския университет.

От декември 2015 г. е функционален ректор на Софийския университет, отговарящ за докторантското училище и международната дейност.

В периода 2008-2015 г. е заместник-декан на Философския факултет по научноизследователска, международна и издателска дейност. Член на Общото събрание на Софийския университет и на Факултетния съвет на Философския факултет от 2015 г. Координатор по програма ЕРАЗЪМ на Философския факултет. Ръководител на магистърска програма „Европейски проекти“.

Член на бюрото на Европейската валидационна експертна комисия в отдел „Езикова политика“ на Съвета на Европа (2006-2011 г.) и на Експертната група на Съвета на Европа за разработване на профила на езиково-образователната политика на Армения (2007-2009 г.).

В периода 2014-2017 г. е координатор за Софийския университет на мрежа от осем университета от Европа и Китай по програма „Жан Моне“ „Европейска идентичност, култура, обмени и многоезичие“.

Ръководител на проект „Докторантски център Св. Климент Охридски“ – подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени“ (2017-2019 г.).

През 2013, 2014, 2015, 2017 и 2018 г. е независим експерт и участник в панели за оценка и селекция на проекти към Европейската комисия, Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“. Член е на мрежата от независими експерти в областта на образованието на страните-членки на ЕС.

Автор е на осем книги и сборници и на над 40 студии, статии и експертни оценки. Публикации на студии, глави от книги и съставител/редактор на книги на английски език: Palgrave Macmillan (2019 г.), Routledge Taylor & Francis (2019), Manchester University Press (2018), L’Harmattan (2017), Multilingual Matters (2015) и др.

Участник в над 50 международни и национални конференции.

В периода 1996 - 2000 г. е специализирала в Uppsala University; Trinity College, Dublin; Exeter College, Oxford.

В периода 2006 до 2011 е била гост-професор в University of Murcia, St. John’s College, Oxford, University of Bergen, University of Liege, All Souls College, Oxford University.

Присъдено й е звание професор „Жан Моне“ по програмата на ЕС „Жан Моне“ в областта на преподаването на темите от европейската интеграция.

Владее английски, френски, немски и руски език.

Проф. д-р Васил Маринов, функционален ректор, отговарящ за административната дейност

През 1983 г. се дипломира като магистър по география на туризма и учител по география, немски език в Софийския университет. През 2014 г. получава образователна и научна степен „доктор” в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

От 1985 до 1989 г. е асистент, от 1989 до 1996 г. - главен асистент, от 1996 до 2012 г. – доцент, от 2012 г. е професор в Геолого-географския факултет на Софийския университет.

Ръководител на Катедра „География на туризма“ (2007-2015 г.). От 2003 г. досега е член на Факултетния съвет на Геолого-географския факултет и на Академичния съвет на Софийския университет. От 2015 г. е главен редактор на Годишника на Софийския университет, ГГФ, кн. 2, География.

Автор е на над 150 научни публикации и публикувани приложни разработки. Участник в разработването и изпълнението на около 100 проекта, финансирани от Europeaid, ФАР, UNDP, DFID-UK, GIZ, USAID, оперативните програми, съфинансирани от ЕС, български министерства и други организации, в над 20 от тях като ръководител – в областта на туризма, регионалното развитие и политика, оценка и развитие на капацитет и др. 10 от проектите са изпълнявани изцяло или отчасти извън България (Чехия - 1, Албания - 2, Молдова - 4, Украйна -1, Румъния - 1, Сърбия - 1).

Проф. Маринов е член на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма и на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво.

Бил е заместник-председател на Комисията по населени места на ООН, член на експертния комитет по структура и функциониране на местната и регионалната демокрация към Управителния комитет по местна и регионална демокрация на Съвета на Европа и част от експертния комитет по изработването на юридическия инструмент за регионално самоуправление на Съвета на Европа към Управителния комитет по местна и регионална демокрация на Съвета на Европа. Участник в Работна група 21 “Регионална политика и координация на структурните инструменти” за подготовка на присъединяването на България към ЕС и член на програмния и координационен комитет за Седма рамкова програма на ЕС, специфична програма „Капацитет” – „Региони на знанието, изследователски потенциал и съгласуваност на политиките” към генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“, както и на работна подгрупа към тематичната група за разработване на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за приоритизиране на подходящи за финансиране от оперативната програма обекти на културното и природното наследство.

Владее английски, руски и немски език.