Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Даниела Василева Вълева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Репрезентациите на жените в рекламата - комуникативни и семиотични аспекти” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Връзки с обществеността), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. дфн Христо Кафтанджиев

Председател на научното жури: проф. д-р Теодора Петрова

Автореферат

Рецензии:

проф. д-р Теодора Петрова

проф. д-р Росен Стоянов

Становища:

проф. дфн Христо Кафтанджиев

проф. д-р Николай Младенов

проф. д-р Георги Янков