Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

 

Уважаеми колеги,
Съгласно Заповед на Ректора № РД 19-307 занятията в задочната форма на обучение за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. ще се проведат дистанционно, препоръчително в платформата Мудъл, по изготвения разпис.

Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, задочно обучение 9.09 - 30.09.2020 г.

За организацията и начина на провеждането на учебните занятия през зимния семестър на учебната 2020/2021 г. във ФЖМК

Уважаеми колеги,

От вече почти половин година нашата страна е поставена в сложна епидемиологична обстановка, предизвикана от появата на Corona virus disease 19 (Covid 19). За ФЖМК тази ситуация, макар и потенциална за учебната 2020/2021 г., важи с голяма сила поради факта, че нашите курсове – редовно и задочно обучение, бакалавърски и магистърски програми – са значителни като брой студенти. Тъй като отсега не се знае каква ще е картината с разпространението на инфекцията през месец септември 2020 г., когато започва академичната година, работим върху следните варианти за провеждането на обучението:

  1. Присъствен вариант. Ако ситуацията позволява и има съответните решения на МЗ и МОН и съответната заповед на Ректора, във ФЖМК е организирано обучението в присъствен режим. Материалната и техническа база на Факултета са подготвени да осигурят пълноценното провеждане на занятията през цялата учебна година в традиционната им форма – лекции, семинари, упражнения и т.н., със съвместно присъствие на лектори и студенти във всички учебни програми. Факултетът е готов да осигури дезинфекция и средства, за да се сведе до минимум рискът от заразяване.
  2. Хибридна форма. При забавено или намаляващо разпространение на инфекцията в началото на зимния семестър на учебната 2020/2021 г. ще реорганизираме обучението както чрез пряко, физическо общуване на лектора със студентите, така и в съответната информационно-образователна онлайн среда (чрез Мудъл, Тиймс, Зуум и др. ). Тази форма е определена като хибридна, тъй като може да използва преимуществата както на присъствената, така и на дистанционната форми. Лекциите, които предполагат присъствие на целия курс или поток (а във ФЖМК курсовете наброяват 60-85 души), могат да се провеждат дистанционно посредством учебна онлайн среда. Упражненията или семинарите, които изискват работа в по-малки групи, могат да бъдат провеждани присъствено за лектора и студентите със спазването на необходимите санитарни мерки – достатъчно разстояние между студентите, дезинфекция на аудиториите, използване на предпазни маски и т.н.
  3. Дистанционна форма. И ФЖМК, и като цяло Софийският университет, положихме всички усилия да сведем до нула риска за заразяване на своите студенти, служители и преподаватели, като успешно реорганизирахме своята дейност в дистанционна през летния семестър на 2019/2020 г. За зимния семестър на учебната 2020/2021 г. ФЖМК има готовност отново да организира обучението дистанционно, ако е налице сериозна опасност за здравето на студенти, преподаватели и администрация, и ако епидемиологичната обстановка в страната се усложни. Това е особено наложително в една усложнена ситуация, защото:

- Курсовете във всички специалности са многочислени и събирането на едно място на повече хора рязко повишава риска от разпространение на зараза.

- Броят на залите е сравнително ограничен, за да намалим наполовина броя на студентите, обучаващи се в тях.

- В резултат на работата си през семестъра преподавателите създадоха и разшириха образователните си онлайн ресурси, които могат да бъдат полезни за обучението в дистанционен режим през учебната 2020/2021 г.

Желая на всички студенти, преподаватели и администрация хубаво лято!

Проф. д-р Веселина Вълканова
Декан на ФЖМК

График на учебния процес за учебната 2020/2021 година

Дипломиране – условия, процедури, срокове.

Магистърски програми за 2020-2021 учебна година

Прием на докторанти за учебната 2020/2021 г.

Поправителна изпитна сесия - 17.08.2020 - 13.09.2020

Уважаеми колеги,препоръчваме ви преди насрочената дата за изпит да се свържете със съответния преподавател за уточнения по неговото провеждане.

Индивидуални протоколи за предстоящата поправителна сесия /17.08. – 13.09.2020 г./ ще се издават дистанционно. Студентите, които се нуждаят от индивидуален протокол за да се явят на изпит, трябва подадат молба до Декана и да заплатят таксата за издаване на протокола чрез банков превод по сметката на Софийски университет:
БНБ - централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BN BG BG SD
В основанието на бордерото да бъде вписано: ФЖМК, Факултетен номер, ИП
Молбите до декана и сканираното/ снимано банково бордеро, както и наименованието на дисциплината, за която е необходим индивидуален протокол, трябва да се изпратят на имейл адрес:
evelinh@uni-sofia.bg за специалности „Журналистика“ и „Комуникационен мениджмънт“
mstareva@uni-sofia.bg за специалности „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“

Стипендии за студенти по журналистика на Фондация "Конрад Аденауер"

Скъпи колеги,
Медийната програма за Югоизточна Европа на Фондацията "Конрад Аденауер" ще присъжда от зимния семестър на академичната 2020/2021 г. стипендии за студенти по журналистика от ОКС "бакалавър" и "магистър".

За изискванията пред кандидатите и за процедурата по подбора можете да научите оттук . Краен срок за кандидатстване: 14 август 2020 г. на media.europe@kas.de.
Възползвайте се от отличната възможност!

Проф. д-р Веселина Вълканова
Декан на ФЖМК

Важно: от 15 юни 2020 г. се възстановява присъствената работа на администрацията на ФЖМК без достъп на външни лица, съгласно Заповед № РД – 19-214 /12.06.2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Важно за летните учебни практики!

Летните учебни практики във ФЖМК ще се проведат през месеците юли, август, по изключение през септември. Когато не могат да се проведат дистанционно, се провеждат присъствено. Срокът за заверката им се удължава до края на септември.

От студентите за кандидат-студентите. Наръчник

Процедура за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация

Конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2020/2021 г.

Указание за провеждане на учебния процес във ФЖМК за летния семестър на учебната 2019/2020 г. в дистанционна форма

1000 София, ул. Московска 49
Деканат тел. 02/9861724
e-mail: fjmc@uni-sofia.bg
fjmc.uni@gmail.com
Facebook Страница

fjmc.eu

fjmc2020

Отдел "Студенти"
Бакалаври - тел. 029308487
Магистри и докторанти - тел. 029308409
Следдипломно обучение - тел. 029308202

 

Асоциация Алумни на ФЖМК

Електронна поща на СУ

Административни процедури и срокове
Учебни процедури и срокове
Учебни практики

АКТУАЛНО
Излезе студентското списание „Улици“

Нова книга, дело на студентите по „Книгоиздаване“

Излезе научният сборник на докторанти от ФЖМК „Медии и комуникации“

Процедура за признаване на оценки от изпити, положени в чуждестранни университети в рамките на обучение по програма „ЕРАЗЪМ“

Годишни такси за ОКС „Магистър“

ВАЖНО

Докторантски курсове във ФЖМК
Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение