Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

 

Важно за юнската сесия!

Съобразно заповедта на Ректора № РД-19-179/21.05.2020 г. редовната изпитна сесия за всички студенти от ОКС "Бакалавър" (8 юни - 3 юли) и ОКС "Магистър"(1 юни - 21 юни) във ФЖМК ще се проведе неприсъствено чрез платформата Мудъл или чрез други дистанционни средства. Форматът и платформата на провеждане на всеки изпит се уточняват от всеки преподавател преди началото на сесията и се оповестяват в Графика на сесията, публикуван на сайта. Студенти от минали години, които имат право да се явят на изпит през юнската сесия, трябва да се свържат с преподавателя и със съответния инспектор за издаване на индивидуален протокол.

Изпитна сесия ОКС „Магистър“, летен семестър - 01.06 - 21.06.2020 г.

Изпитна сесия ОКС „Бакалавър“, летен семестър - 08.06 - 03.07.2020 г.

Заповед № РД – 19-179 /21.05.2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Важно за летните учебни практики!

Летните учебни практики във ФЖМК ще се проведат през месеците юли, август, по изключение през септември. Когато не могат да се проведат дистанционно, се провеждат присъствено. Срокът за заверката им се удължава до края на септември.

На вниманието на студенти и преподаватели

Започва провеждането на традиционната анкета за обратна връзка от студентите, свързана с оценката на обучението по изучаваните от тях учебни дисциплини. Анкетирането ще бъде осъществено в периода от 03.06.2020 г. до 13.06.2020 г. (23:59 ч.) чрез системата Мудъл.
Всеки студент има право за всяка конкретна изучавана от него дисциплина да попълни точно една анкета. Във всички генерирани автоматично курсове, които не са заличени или на които не е променян идентификаторът, са създадени автоматично анкети, които могат да бъдат намерени от студентите, като следват приложените инструкции .
Анкетната карта за този семестър е подходящо променена, така че да включва и въпроси относно онлайн обучението.
Прилагат се и инструкции за преподавателите , които могат да видят след края на сесията обобщените за дисциплината резултати от анкетата.
С цел подобряване на качеството на обучение ръководството на ФЖМК и Комисията по атестирането призовават студентите активно и отговорно да попълнят анкетата за дисциплините, които слушат.
Успешна сесия за всички студенти и преподаватели!

На вниманието на кандидат-студентите

Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-268 от 15.05.2020 г. Академичният съвет одобри промени в Правилника за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2020/2021 година.
За учебната 2020/2021 година Софийският университет ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 116 от общо 118 бакалавърски програми.За специалностите във Факултета по журналистика и масова комуникация:

1. Отпадат изпитите по Журналистика (писмен) Журналистика (устен) за специалностите „Журналистика“, „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“ и изпитите по Български език и литература, английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език, руски език, математика − за специалността „Комуникационен мениджмънт“.

2. Образуването на състезателния бал да е, както следва:

- За специалностите „Журналистика“, „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“ − оценките от държавните зрелостни изпити по: български език и литература, история и цивилизация, философски цикъл, чужд език (по коефициент 3); общ успех от дипломата за средно образование (по коефициент 1).
- За специалността „Комуникационен мениджмънт“: оценките от ДЗИ по: български език и литература, английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език, руски език, математика (по коефициент 3); оценката от дипломата за средно образование по чужд език (по коефициент 1).
Кандидат-студентите, които до този момент не са подали заявления за явяване на изпит, могат да се регистрират в срок до 10 юни 2020 г. единствено чрез електронизирана система на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg.

Подалите заявления за отменени кандидатстудентски изпити ще бъдат обезщетени чрез електронно генерирани поименни ваучери с левовата равностойност на заплатената такса. Електронните ваучери могат да се използват като средство за заплащане на такси за подаване на заявления за явяване на кандидатстудентски изпит или за подаване на документи в електронизираната система. Средствата от неизползваните електронни ваучери ще бъдат възстановени след края на кампанията.
Кандидат-студентите се регистрират за класиране в срок от 22 юни до 3 юли 2020 г. чрез електронизираната система на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg.

От студентите за кандидат-студентите. Наръчник

Важно: За организацията на учебния процес, сесиите и стажовете във ФЖМК

Уважаеми колеги,
На основание чл. 32, ал. 1, т.1 от ЗВО и заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) и заповед № РД-19-172 от 7 май 2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Дистанционно приключване на семестъра в утвърдения от Ректора график. За отделни практикуми и по изключение се допуска присъствено обучение и след края на семестъра, за чието провеждане да се осигурят безопасни условия.
  2. Редовната и поправителната сесия във ФЖМК да се проведат дистанционно или по изключение присъствено с взимане на съответните санитарни мерки.
  3. До края на септември се удължава срокът на провеждане на летните практики, респективно се удължава срокът за записване в по-горен курс.
  4. Защитите на дипломни работи ще се проведат дистанционно на предвидените дати, за организацията на провеждане на сесията дипломантите ще бъдат информирани своевременно.
  5. Промоцията на ФЖМК, планирана за 1 юни, се отменя. Дипломите ще се раздават по график във ФЖМК.

Проф. д-р Веселина Вълканова
Декан на ФЖМК

Лятна учебна практика

Процедура за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация

Конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2020/2021 г.

Указание за провеждане на учебния процес във ФЖМК за летния семестър на учебната 2019/2020 г. в дистанционна форма

Важно: Във ФЖМК е осигурено присъствие на представители на администрацията по график. При необходимост се обръщайте към съответните служители, които работят дистанционно.

Весела Вандова, инспектор „Студенти“ за ОКС „бакалавър“, специалности „Журналистика“ и „Комуникационен мениджмънт“, vvandova@uni-sofia.bg
Цеца Нинова, инспектор „Студенти“ за ОКС „бакалавър“, специалности „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“,ckninova@uni-sofia.bg
Ани Николова, инспектор „Учебна дейност“, катедри „История и теория на журналистиката“, „Пресжурналистика и книгоиздаване“, „Радио и телевизия“, aivanovan@uni-sofia.bg
Милена Банова, инспектор „Учебна дейност“, график за изготвяне изпитна сесия и разпис на занятията, катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“, mibanova@uni-sofia.bg
Таня Димитрова, инспектор „Учебна дейност“, катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“, tanjagd@uni-sofia.bg
Христиана Владова, инспектор „Учебна дейност“, ОКС „магистър“, hvladova@uni-sofia.bg
Мариела Николова, инспектор „Учебна дейност“, ОНС „доктор“, mmnikolova@uni-sofia.bg
Валентина Анева, каса и счетоводство, vkirilovaa@uni-sofia.bg
Гриша Атанасов, електронни ресурси за обучение, gatanasov@uni-sofia.bg

1000 София, ул. Московска 49
Деканат тел. 02/9861724
e-mail: fjmc@uni-sofia.bg
fjmc.uni@gmail.com
F - Страница

Дистанционни учебни занятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“
На основание заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД-19-139/13.03.2020 г. на Ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), и във връзка с писмо №9104-31/16.03.2020 г. учебните занятия в Университета се провеждат дистанционно.
Този период може да продължи дълго, тъй като не е известно кога присъствените занятия ще могат да бъдат възобновени.
Всички студенти могат да ползват системата за електронно обучение Мудъл на Университета (https://elearn.uni-sofia.bg и съответните адреси във факултетите, в които има самостоятелна Мудъл платформа), до която имат достъп с потребителското им име и парола от Системата за управление на студентска информация (СУСИ).
Препоръчваме на студентите:

  • да проследяват съобщенията в курсовете, които посещават по учебен план, намиращи се в Моите курсове в системата за електронно обучение
  • да проверяват за допълнителна информация на сайта на факултета, в който следват, за допълнителна информация относно промяна в графика или средствата, чрез които се извършва обучението
  • да проверяват електронната си поща за информация от преподавателите, относно конкретни указания за учебния процес.
fjmc2020

Отдел "Студенти"
Бакалаври - тел. 029308487
Магистри и докторанти - тел. 029308409
Следдипломно обучение - тел. 029308202

 

Асоциация Алумни на ФЖМК

Електронна поща на СУ

Административни процедури и срокове
Учебни процедури и срокове
Учебни практики

АКТУАЛНО

Излезе научният сборник на докторанти от ФЖМК „Медии и комуникации“

Проучване: Ефекти на виртуалната комуникация в условията на социална изолация

Студентският проект с участие на ФЖМК EUfactcheck публикува проверка на 100-ия факт

Процедура за признаване на оценки от изпити, положени в чуждестранни университети в рамките на обучение по програма „ЕРАЗЪМ“

Годишни такси за ОКС „Магистър“
Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, редовно обучение
Учебни занятия на ОКС„Магистър“, задочно обучение

ВАЖНО

Магистърски програми за 2019-2020 учебна година
Докторантски курсове във ФЖМК
Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение