Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Галина Стоянова Кръстева, Факултет по славянски филологии

Зала 2 - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Преводни трансформации при глаголните категории в български и полски език (причастия и деепричастия) за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология ( теория и практика на превода). Редовен докторант към Катедрата по славянско езикознание

 

Научен ръководител: доц. д-р Албена Стаменова

Председател на научното жури: доц. д-р Диляна Денчева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: