Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Полина Александрова Заркова, Факултет по славянски филологии

Зала 2 - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Развиване на умения за участие в интеркултурен диалог чрез обучението по български език” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по български език). Редовен докторант към Катедра по методика.

 

Научен ръководител: проф. д-р Ангел Петров

Председател на научното жури: проф. д-р Татяна Ангелова - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: