Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Росица Боянова Хаджигеоргиева, Факултет по славянски филологии

Зала 2 - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Изучаване на руски език с помощта на автентичен текст: теория и практика” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по руски език). Редовен докторант към Катедрата по методика.

 

Научен ръководител: доц. д-р Антония Димитрова Радкова

Председател на научното жури: доц. д-р Силвия Атанасова Петкова - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: