Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Христина Константинова Теодосиева, Факултет по славянски филологи

Зала 1 - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Модели на идентификация в литературата (Отъждествяване на личността и разпознаване на тъждественост в рамките на художествената творба в китайски и български произведения от ХХ в.) за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология – Теория на литературата (Теория на литературата). Редовен докторант към Катедра по теория на литературата

 

Научен ръководител: доц. д-р Дарин Войнов Тенев – ФСФ, СУ

Председател на научното жури: проф. д-р Амелия Веселинова Личева – ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: