Начало / Университетът / Административна структура / Вътрешни актове на СУ / Научноизследователска дейност

   

Стратегия за комерсиализация на научните резултати на СУ
приета с решение на АС от 19.10.2016 г.

 

Правилник за условията и реда за финансиране на научноизследователската дейност на СУ със средства, отпуснати от държавния бюджет
приет с решение на АС от 17.12.2016 г. , изменен с решение на АС от 27.01.2021 г.

 

Правила за управление на правата на интелектуална собственост в СУ
приети с решение на АС от 07.12.2016 г.

 

Вътрешни правила за извършване на проверка за плагиатство и недостоверност

приети на заседание на АС на 14.07.2021 г.

 

Правилник за провеждане на постдокторантура (научна специализация)
приет с решение на АС от 28.10.2015 г.

 

Правила за прилагане на Европейската харта на учените и кодекса за назначаване на изследователи в СУ
приети с решение на АС от 21.12.2016 г.

 

Правила за достъп на външни потребители до научната инфраструктура и оборудването на СУ
приети на заседание на АС от 21.12.2016 г.