Начало / Университетът / Административна структура / Вътрешни актове на СУ / Учащи

   

Правилник за образователните дейности в СУ „Св. Климент Охридски“
приет с решение на АС от 21.06.2017 г., изменен с решение на АС от 28.04.2021 г.

 

Стратегия за развитието на електронното и дистанционното обучение в СУ
приета с решение на АС от 19.03.2014 г.

 

Правилник за планирането, организацията и провеждането на дистанционна форма на обучение в СУ
приет с решение на АС от 28.01.2015 г.

 

Правилник за приемане на студенти в СУ за учебната 2024/2025 г.
приет с решение на АС от 31.01.2024 г. и 5-7.02.2024 г.

 

Правилник за приемане на студенти в СУ за образователно-квалификационна степен „магистър“ през учебната 2024/2025 г.
приет с решение на АС от 24.04.2024 г.

 

Вътрешни правила за придобиване на нова специалност от студенти на СУ „Св. Климент Охридски“
през учебната 2023/2024 г., приети с решение на АС от 28.06.2023 г.

 

Правила за преместване на студенти ОКС “бакалавър” и “магистър” /след средно образование/ в СУ “Св. Климент Охридски”
за учебната 2023/2024 година, приети с решение на АС от 28.06.2023 г.

 

Правилник на СУ за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, както и признаване на ОНС „доктор” и научната степен „доктор на науките”, придобити в други висши училища и научни организации
приет с протокол № 7 от АС на 28.03.2012 г., изменен с протокол № 5 от АС на 27.02.2013, протокол № 10 от АС на 27.05.2015 г., протокол № 13 от АС на 11.07.2018 г., протокол № 12 от АС на 17.07.2019 г., протокол № 6 от АС от 25-27.03.2020 г., протокол № 11 от 28.06.2023 г. и протокол № 12 от 12.07.2023 г.

 

НОВ Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ

Приет с решение на Академичния съвет на 31.10. 2018 г., изменен и допълнен с решения на Академичния съвет от 25.09.2019 г., 30.10.2019 г., 29.01.2020 г., 26.02.2020 г., 27.05.2020 г., 21.10.2020 г., 16.12.2020 г., 26.05.2021 г., 30.06.2021 г., 13.07.2022 г. и 28.06.2023 г.

 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ

Изменен на 19 октомври 2016 г. с решение на Академическия съвет

 

Правилник за провеждане на постдокторантура (научна специализация)
приет с решение на АС от 28.10.2015 г.

 

Правила за отпускане на награди и помощи на учащите се в СУ

 

Правила за отпускане на стипендии в СУ
през учебната 2023/2024 г., съгласувани с Комисията по стипендии, награди и помощи и утвърдени от Ректора

 

Правилник за ползване на студентските общежития
приет на заседание на УС на ПСБО от 02.06.2009 г., утвърден с решение на АС от 15.07.2009 г.

 

Правилник за разглеждане на сигнали и жалби от студенти и докторанти в СУ
приет с решение на АС от 12.07.2017 г.

 

Правилник за условията и реда за провеждане на обучението за придобиване на специалност и продължаващото медицинско обучение в Медицински факултет на СУ
приет с решение на АС от 12.07.2017 г.

 

Правилник за устройството и дейността на Студентския съвет при СУ „Св. Климент Охридски“
приет с решение на АС от 22.02.2017 г.

 

Заповед на Ректора № РД-19-369/29.11.2016 г. - ценоразпис на административни услуги и дейности, свързани с учебния процес

 

Заповед на Ректора № РД 19-10/12.01.2017 г. - Видоизменяща № РД-19-369/29.11.2016 г. - ценоразпис административни услуги и дейности, свързани с учебния процес

 

Заповед на Ректора № РД 19-63/07.02.2020 г. - Видоизменяща № РД-19-369/29.11.2016 г. - ценоразпис административни услуги и дейности, свързани с учебния процес

 

Процедура по кандидатстване и настаняване в студентски общежития на пристигащи учащи за обучение в СУ в рамките на действащи двустранни договори, Еразъм+ и други проекти за обмен
утвърдена от Ректора на 23.06.2016 г.