Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 51/27.06.2017 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 4.4. Науки за земята /Физическа география и ландшафтна екология/ - един;
 • 4.2. Химически науки /Теоретична химия/ - един;
 • 4.3. Биологически науки /Физиология на животните и човека/ - един;
 • 8.3. Музикално и танцово изкуство /Виртуални студийни технологии, Миди технологии и Виртуални студийни инструменти/ - един;

 

доценти по професионално направление:

 • 4.4. Науки за земята /Социална и икономическа география/ - един;
 • 4.4. Науки за земята /Социална и икономическа география – география на транспорта и комуникациите/ - един;
 • 4.4. Науки за земята /Социална и икономическа география - география на промишлеността/ - един;
 • 4.2 Химически науки /Физикохимия/ - един;
 • 2.1. Филология /Лингвистика на китайския език/ - един;
 • 3.3. Политически науки /Международни отношения/ - един;
 • 1.2. Педагогика /Предучилищна педагогика – интеркултурно образование/ - един;
 • 2.2. История и археология /Каменната пластика в културата на Средновековните Балкани/ - един;

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 2.4. Религия и теология /Библейски гръцки и латински език/ - един;
 • 2.4. Религия и теология /Християнско изкуство/ - един;
 • 4.4. Науки за земята /Природна география на България/ - един;
 • 3.9. Туризъм /География на рекреацията и туризма/ – един;
 • 2.2 История и археология /Нова история/ - един;
 • 7.3 Фармация /Фармацевтичен анализ/ - един;
 • 7.3. Фармация /Технология на лекарствените форми/ - един;
 • 4.5. Математика /Комплексен анализ/ - един;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Теория и история на културата. Културна история на модерната епоха/ - един;
 • 3.2. Психология /Социална психология/ - един;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Социология - Социология на културата, медиите и личността/ - един;
 • 4.3. Биологически науки /Микробиология – Обща и геологична микробиология/ - един;
 • 2.1. Филология /Устна и писмена комуникация на френския език/ - един;
 • 2.1. Филология /Приложна лингвистика – френски език/ - един;
 • 2.1. Филология /Съвременен японски език и култура/ - един;
 • 2.1. Филология /Език и култура – италиански език/ - един;
 • 3.8. Икономика /Обща и икономическа теория. Моделиране на финансови процеси в Startup фирми – на български и английски език/ - един;
 • 4.1. Физически науки /Структура, механични, термични и оптични свойства на кондензираната материя и компютърни технологии/ - един;
 • 4.1. Физически науки /Радиофизика и физическа електроника, основи на електрониката/ - един;
 • 2.1. Филология /Литература на народите от Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Западноевропейска литература/ - един;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки /Журналистика – международна журналистика/ - един, на половин щат,
  изисквания към кандидатите: професионален журналистически опит в сферата на международната журналистика;
 • 1.2. Педагогика /Теория на възпитанието и дидактика/ - един;
 • 1.2. Педагогика /Педагогика, Анимация и образование/ - един;

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Заявления за допускане до участие в конкусите

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „ЛСТО“, стая 2, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83;

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.