Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Национален конкурс на Съюза на химиците в България (СХБ) за наградата "АКВАХИМ" за най-добра дипломна работа

   

Срокове за представяне на предложенията - 31 януари 2016 г.

 

Участници в конкурса могат да бъдат завършилите през текущата учебна година химици и инженер-химици, завършили химически специалности от Химикотехнологичния и металургичен университет в София, Университета “Д-р Асен Златаров” в Бургас, Минно-геоложкия университет в София, Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Климент Охридски”, както и всички факултети и катедри по химия от Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, Югозападния университет “Неофит Рилски” в Благоевград и др.

Наградата е парична, в размер на 1000 евро и се присъжда за най-добра дипломна работа, защитена през 2015 г.

Предложенията трябва да съдържат дипломната работа и рецензиите към нея, препоръки и писмена информация за публикации, участия в научно-технически и други конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси. Резюме на представената работа до 4 страници с кратко описание на по-важните резултати и тяхното значение за науката и живота /на CD съгласно изискванията на ФНТС/.

Представянето на участниците в конкурса може да бъде самостоятелно, от ръководствата на съответните катедри или дружества към СХБ, в които кандидатите членуват. Оценяването и класирането се извършват въз основа на следните критерии:

- научните и приложните показатели на разработената в дипломната работа тема;

- самостоятелност, оригиналност и творчески подход при разработването на темата;

- оценката на дипломната работа при защитата;

- препоръки от членове на изпитната комисия, преподаватели и други хабилитирани специалисти, от специалисти в областта на темата на дипломната работа от учебни заведения, институти или фирми;

- информация за публикации, конференции симпозиуми, кръгли маси и др.

 

Срокове за представяне на предложенията - 31 януари 2016 г.

Рецензиране и оценяване – 15 февруари 2016 г.

Обявяване на резултатите - 25 февруари 2016 г.

 

Предложенията с материалите се изпращат на адрес: София 1000 ул. Раковска № 108, стая 418, тел. 0878-796200, 02-9875812

www.unionchem.org

ел. поща: office_unionchem@dir.bg