Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Европеистика / Програма Еразъм+

   
  • Какво представлява програмата „Еразъм+”?

 

„Еразъм +” e програмата на Европейския съюз, насочена към студентите и младите хора. В рамките на програмата младежите имат огромни възможности за участие в инициативи, обмени и други дейности в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. През новия програмен период (2014-2020 г) програмата обединява 7 действали досега поотделно образователни програми на ЕС.

 

„Еразъм+“ предоставя възможности за обучение, обмен, доброволческа дейност, стаж и работа в различни европейски страни, както членки на ЕС, така и страни-партньори по програмата (Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция и други). Програмата има за цел да допринесе за повишаването на конкурентоспособността и заетостта в ЕС като предостави по-добри възможности на младите хора да добият практически опит в реална работна среда да развият междукултурните взаимоотношения, да разнообразят и обогатят образованието си чрез досег с други образователни системи.

 

 

 

  • Кой може да участва в програмата „Еразъм+”?

 

В програмата могат да вземат участие ученици, студенти, възрастни учащи, учители, университетски преподаватели, младежи доброволци и др.

 

За студентите, обучаващи се в български университети, програмата предоставя възможност за обучение в чужд университет в рамките на 3 - 12 месеца за всяка образователна степен (бакалавър, магистър, доктор ). Студентите имат възможността сами да изберат университет и държава за своя студентски обмен, в зависимост от сключените договори на университета. Софийският университет „Св. Климент Охридски” има сключени договори за обмен с много и различни университети в държави-членки на ЕС, а също така и с партниращите по програмата държави.

 

За участието си по програмата, студентите трябва да владеят на добро ниво поне един от официалните езици на ЕС, различен от български (за предпочитане официалния език на страната, в която искат да отидат). Преди да бъдат одобрени за програмата, те трябва да преминат успешно интервю, което да валидира способността им да комуникират свободно на съответния език, който се изисква от приемащият университет, за който кандидатстват.

 

По време на студентския обмен, студентът полага семестриални изпити в чуждестранния университет, които впоследствие могат да му бъдат признати в зависимост от степента на съответствие на предметите по програмата на двата университета за съответния период на обучение. Те трябва да запишат съответния брой курсове, за да получат изискваните кредити. Обикновено тази бройка е 30 кредита, но различните приемащи университети имат свои собствени изисквания, с които е добре да се запознаете, когато изготвяте програмата си за престоя там. (минималният изискван брой кредити в някои университети е 20 кредита, а в други 30).

 

При реализирането на своята образователна мобилност, студентът не заплаща университетска такса на приемащия университет, а заплаща таксата в изпращащия университет, но трябва сам да предвиди индивидуалните си разходи по престоя, включително таксата за общежитие и консумативи. За да бъде улеснен престоят, всеки студент получава определена сума, наречена „грант”, която му се предоставя безвъзмездно от Програма „Еразъм +“. Тази сума се определя в зависимост от социално-икономическия стандарт на живот в съответната държава и има за цел да подпомогне престоя му .

 

„Еразъм +“ предлага и нова възможност на студентите – да проведат стаж в друга държава, като приемаща организация може да бъде както друг университет, така и държавна или общинска институция, НПО и други. Студентът отново получава грант, с който да подпомогне финансово престоя си по време на стажа. Стажът може да бъде проведен както по време на следването, така и в месеците, последващи завършването, като задължително условие е да сте кандидатствали, докато все още имате пълни студентски права.

 

Програма „Еразъм +“ е изключително популярна сред младите европейци. Повече информация за нея може да намерите на официалния сайт на Европейската комисия (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_bg.htm).

 

 

 

  • Към кого да се обърна за програма „Еразъм+“ и участие в образователен обмен, който планувам?

 

Координатор на програма „Еразъм+“ за специалност „Европеистика“ е гл. ас. д-р. Даниела Дечева (daniela.decheva@gmail.com). Кредитен координатор (човекът, който може да Ви каже кои предмети и оценки биха могли да се признаят след завръщането Ви) е ас. Радостина Захариева (rzaharieva@hotmail.com).

 

Отдел „Международна дейност“ на СУ е вашето място що се касае до „Еразъм+“ и връзките на Софийския университет с други университети. Тях можете да ги откриете на първия етаж, каб. 5, в ректорския коридор на Ректората. Вижте повече за програма Еразъм тук (активен линк https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/mezhdunarodna_dejnost/programa_eraz_m2 )