Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 38/26.05.2015 г.

   

 

Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

 • 1.2. Педагогика /специална педагогика – педагогика на зрително затруднени/ - един;
 • 4.2. Химически науки /физикохимия/ - един;
 • 1.2. Педагогика /предучилищна педагогика – педагогика на ранното детство/ - един;

 

доценти по:

 • 4.1. Физически науки /метеорология/ - един;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки /бази от данни, програмиране/ - един;
 • 4.1. Физически науки /атомна, молекулна и оптична физика/ - един;
 • 3.8. Икономика /публични финанси и политика, икономически растеж и бизнес цикли, макроиконометрия на български и английски език/ - един;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки /журналистика – медиен маркетинг/ - един;
 • 8.3. Музикално и танцово изкуство /пиано и полифония/ - един;
 • 2.1. Филология /лингвистика на текста и анализ на дискурса – английски език/ - един;

 

главни асистенти по:

 • 1.3. Педагогика на обучението /методика на обучението по информатика и информационни технологии/ - един;
 • 8.3. Музикално и танцово изкуство /история на музиката/ - един;
 • 2.1. Филология /приложна лингвистика – английски език/ - един;
 • 2.3. Философия /въведение във философията/ - един;
 • 3.7. Администрация и управление /управление на човешки ресурси в публичната сфера/ - един,

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

стая 117, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83; 02/ 9308 489

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.