Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Програма "ЕРАЗЪМ+" / Възможност за преподавателска мобилност в партниращи държави за 2022/2023 г.

   

Във връзка с изпълнението на преподавателските мобилности по договорите по програма Еразъм+ КА107 и КА171 „Мобилност на студенти и персонал в партниращи държави“ за 2022-2023 г., се предоставя възможност за преподавателска мобилност

Проектът е финансиран по Програма Еразъм+ (Ключова дейност 1) и предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университети от партниращи държави.

Целта на мобилността е да бъдат изнесени лекции в областта на знание, която е договорена с партньорския университет и е одобрена от Националата агенция. Участието в научни форуми, конференции и подобни събития не е допустимо и няма да бъде финансирано.

Всички одобрени мобилности по тази селекционна процедура трябва да бъдат изпълнени в срок до 15 юли 2023 г. (проект 2020-1-BG01-KA107-078449) и до 15 юли 2024 г. (2022-1-BG01-KA171-HED-000076603).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

Мобилностите могат да бъдат осъществени от участници от СУ „Св. Климент Охридски“, които отговарят на следните критерии:

 • да са преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски“;
 • нивото на владеене на езика/ците на преподаване да отговаря/т на нивото, посочено в таблицата с мобилностите;
 • областта на преподаване/специалността/програмата на кандидата да отговарят на параметрите, посочени в таблицата с мобилностите.

Селекцията на кандидатурите ще бъде извършена при прилагане на критерии за допустимост и подбор от комисии с участието на Факултетните Еразъм координатори/декани/зам.-декани и представители на отдел „Международно сътрудничество“.

Конкурсите за селекция ще се проведат централизирано, при спазване принципите на безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. В комисиите за подбор не могат да участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата селекционна процедура, с което ще се гарантира липсата на конфликт на интереси.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление – по образец (Приложение 1);
 2. План за преподаване (Teaching plan) – по образец (Приложение 2);
 3. Копие от документ за владеене на езика на преподаване (в случай, че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване);
 4. Pre-acceptance letter, издаден от университета, за който е подадена кандидатурата.

Важно: Преподаватели от факултети, за които одобрените мобилности са в рамките на 2 проекта (ФКНФ и ФП), могат да кандидатстват за една мобилност по всеки един от двата проекта. В този случай се подават две отделни кандидатури и номерът на проекта се посочва в заявлението за кандидатстване.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите трябва да бъдат сканирани във формат pdf и да бъдат запаметени с името на документа и името на кандидата.

Пример: Zayavlenie_IvanIvanov; Teaching plan_IvanIvanov; Ezik_IvanIvanov; Pre-acceptance_IvanIvanov; …

Всички документи трябва да бъдат изпратени с един имейл до erasmus@admin.uni-sofia.bg в срок до 02 март 2023 г., 17:00 часа.

В рамките на първия работен ден след тяхното получаване, ще Ви бъде изпратен потвърдителен имейл с входящия номер на Вашата кандидатура.

РЕЗУЛТАТИ

Списъкът с резултатите от конкурса ще бъде публикуван на уеб-сайта на програма Еразъм+ на 07 март 2023 г., в 17:00 часа.

В списъка ще бъдат посочени входящите номера от Заявленията за кандидатстване, без да се посочват имената на кандидатите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СУ „Св. Климент Охридски“ обработва предоставените от Вас лични данни за целите на конкурса по Програма Еразъм+ на основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на данните и на Регламент (ЕС) 2016/679 от Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни (GDPR).

_______________________________________________________________________________________________

„Мобилност с цел преподаване и с цел обучение по програма Еразъм+, Програмни държави, 2022/2023 г."

Срок за кандидатстване за летния семестър на уч. 2022/2023 г. - 15 февруари 2023 г.

Във връзка с изпълнение на проекта за мобилност по програма Еразъм+, приложено Ви изпращаме квотите за мобилност на персонала за 2022/23 година. Съгласно изискванията на ЕК целта на мобилностите е преподаване или обучение, като всякакви други инициативи/участия в събития са нелегитимни. При установяване на такива случаи, участникът трябва да възстанови отпуснатите финансови средства.

 • Мобилностите могат да бъдат осъществени до 30.09.2023 г.

Продължителността е мин. 2 дни (без дните за път) и макс. 5 дни. При мобилност с цел преподаване се изискват мин. 8 часа лекции. Дните събота и неделя не са легитимни дни за изнасяне на лекции или за обучение, и за тях не се отпуска дневен грант. В рамките на изпратените квоти всеки преподавател/служител може да осъществи 1 мобилност с цел преподаване и 1 мобилност с цел обучение.Основни критерии за избор:

 • Представено предварително съгласие от приемащия университет;
 • Нивото на владеене на езика да отговаря на нивото, посочено в двустранния договор;
 • Приоритетно се одобряват щатните спрямо нещатните преподаватели/служители;
 • Приоритетно се одобряват кандидати, които през последните 5 години са ползвали най-много 1 мобилност или не са използвали такава;
 • Приоритетно се одобряват кандидати, които съдействат активно за организиране на преподавателската и студентската мобилност;

За мобилност с цел преподаване приоритет се дава на преподаватели:

 • когато мобилността е част от учебната програма на приемащата институция,
 • които имат разработени дисциплини на чужд език и обучават входящи Еразъм студенти;
 • Мобилности с цел обучение се отпускат на факултети, чиито квоти за мобилности с цел преподаване са над 10. Легитимни за участие в този вид мобилност са:
 • служители, при които мобилността е пряко свързана с повишаване на професионалната им квалификация, свързана с администрирането на програма Еразъм+;
 • факултетни координатори или контактни лица по конкретния договор.

Цялата информация и образци на документите (заявление за кандидатстване, доклад и заповед за командировка, име и контакти на координатора преподавателска мобилност от отдел „МС“) са публикувани на сайта на програма Еразъм+ https://erasmus.uni-sofia.bg

 

 1. Образец на заявление за участие в мобилност с цел преподаване
 2. Образец на заявление за участие в мобилност с цел обучение