Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 82/03.10.2014 г.

   

 

Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

 • 4.5. Математика /математически анализ/ – един;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки /извличане на информация/ – един;
 • 2.1. Филология /Български език – приложна лингвистика/ - един;
 • 2.2. История и археология /история на България – нова българска история/ - един
 • 2.1. Филология /Български език – стилистика и история на българския книжовен език/ - един;

доценти по:

 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата /историческа социология на българските елити/ - един;
 • 2.1. Филология /Български език – морфология и синтаксис/ - един;
 • 7.4. Обществено здраве /Социална медицина – електронно здравеопазване/ - един;
 • 7.1. Медицина /вътрешни болести – нефрология/ - един;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата /етномузеология/ - един;
 • 2.2. История и археология /съвременна история/ - един;

главни асистенти по:

 • 3.2. Психология /Трудова и организационна психология/ - един;
 • 3.2. Психология /Социална психология/ - един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 987 36 34; 02/ 9308 701

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.